• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก สืบ นาคะเสถียร ชีวิตและผลงาน ห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง - 5

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง - 5

อีเมล พิมพ์ PDF
ดัชนีบทความ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิอากาศ
สภาพหินและดิน
สภาพป่าไม้
สัตว์ป่า
ทุกหน้าสัตว์ป่า

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แบ่งถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งออกเป็น 5 ประเภท คือ ยอดเขาและผาหิน ป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ ดอนทรายและลำน้ำ ป่าพงหรือไร่ร้าง

ยอดเขาและผาหิน ลักษณะทั่วไปเป็นผาชันหรือเขาหินมีซอกหินและถ้ำหลายแหล่ง สัตว์ป่าหลายชนิดให้เป็นที่อาศัยหลบภัย สร้างรัง เช่น เลียงผา ลิงไอ้เงี้ยะ ค้างคาว พญาแร้ง อีแร้งเทาหลังเท่า เสือโคร่ง เสือดาว เสือลายเมฆ

ป่าดิบเขา ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าดิบแล้ง สภาพป่าเหล่านี้มักรกทึบมีร่มเงาให้สัตว์ป่าหลบอาศัย สร้างรังเลี้ยงลูกอ่อน เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่มีคุณค่าหลายชนิด เช่น ชะนีมือขาว ค่างคาวถิ่นแว่นเหนือ ค่างหงอก กระทิง กวางป่า เสือโครง เสือดาว อาศัยป่าดิบหลบซ่อนตัวในเวลากลางวันและออกหากินในป่าโปร่งตอนกลางคืน

ป่าผลัดใบ ได้แก่ ป่าผสมผลัดใบและป่าเต็งรังมีลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง มีหญ้าและพืชล้มลุกขึ้นอยู่บนพืชมากโดยเฉพาะในฤดูฝน นับเป็นอาหารสำคัญของสัตว์กินพืชหลายชนิด ส่วนใหญ่ฤดูแล้งต้นไม้ในป่าออกดอกผลเป็นอาหารให้สัตว์ป่าอีกเช่นกัน สัตว์ป่าที่มักพบในป่าผลัดใบ เช่น วัวแดง กระทิง เก้ง เหยี่ยวรุ้ง นกหัวขวาน แย้ เป็นต้น

ดอนทรายและลำน้ำ เช่น ตามห้วยขาแข้ง ลำห้วยทับเสลา ฯลฯ น้ำในห้วยนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำกินและอาบของสัตว์ป่าที่อาศัยในถิ่นอาศัยอื่น ๆ แล้ว ยังเป็นที่อยู่ประจำของสัตว์ป่าบางชนิด เช่น นาก เหี้ย เต่าหวาย กบทูด เป็นต้น ส่วนดอนทรายน้อยใหญ่ริมน้ำหรือกลางลำน้ำเป็นสภาพพื้นที่พิเศษเพราะเป็นที่ ผสมพันธุ์ของนกยูง

นอกจากนี้สัตว์ป่าบางชนิดยังต้องการปัจจัยพิเศษเพื่อการดำรงชีวิต คือต้องมีแหล่งเกลือแร่เป็นอาหารเสริม เช่น ช้าง กระทิง วัวแดง สมเสร็จ กวางป่า อีเก้ง แหล่งเกลือแร่นี้เรียกว่า "โป่ง" ลักษณะของโป่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแบ่งได้ 3 ประเภท คือ โป่งดิน โป่งน้ำ และโป่งหญ้า

สภาพถิ่นอาศัยอันหลากหลาย แหล่งอาหาร แหล่งน้ำ แหล่งสร้างรังเลี้ยงดูลูกอ่อน ที่พร้อมสมบรูณ์นี้ทำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นแหล่งรวมของ สัตว์ป่าในเขตร้อน ของเอเชียไม่น้อยกว่า 600 ชนิด มีปลาน้ำจืดไม่น้อยกว่า 77 ชนิด สัตว์ป่าหลายชนิดอพยพเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างป่าห้วยขาแข้งและป่าทุ้งใหญ่ นเรศวร สัตว์ป่าแต่ละประเภทมีดังนี้

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีไม่น้อยกว่า 15 ชนิด ที่สำคัญ ควายป่า เลียงผา สมเสร็จ เก้งหม้อ เนื้อทราย กระทิง วัว แดง เสือดาว เสื้อโครง ช้างป่า ชะนี ลิง ค่าง สัตว์จำพวกหนูและค้างคาว เป็นต้น โดยเฉพาะควายป่า เลียงผา และเนื้อทราย เป็นสัตว์ป่าสงวนซึ่งยังพบในป่าห้วยขาแข้ง

2. สัตว์ปีกจำพวกนก มีอยู่ไม่น้อยกว่า 386 ชนิด นกยูงไทย พญาแร้ง นกฟินฟุท ไก่ฟ้าหลังเทา เหยี่ยวรุ้ง เหยี่ยวนก เขาชิครา นกกก นกเงือกคอแดง นกเงือกสีน้ำตาล นกเงือกกรามช้าง นกเงือกกรามช้างปากเรียบ นกแก๊ก นกหัวขวาน ใหญ่สีเท่า และนกหัวขวานใหญ่สีดำ เป็นต้น

3. สัตว์เลื้อยคลาน ป่าห้วยขาแข้งมีพื้นที่มีสภาพตั้งแต่ชื้นจัดจรถึงแห้งจัดจึงเป็นที่รวมของ สัตว์เลื้อยคลานไว้ มากกว่า 84 ชนิด สัตว์เลื้อยคานหลายชนิดนับเป็นสัตว์หายากและกำลังจะสูญพันธุ์ เช่น เต่าหก เต่าเดือย กิ้งก่าเขาหนามยาว ตุ๊กแกบินหางหยัก ตะกวด ตะพาบแก้มแดง เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีงูที่มีคุณค่าหลายชนิด เช่น งูจงอาง งูเหลือม งูหลาม เป็นต้น

4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ป่าห้วยขาแข้งมีป่าดงดิบ มีลำห้วยและหนองน้ำมากมายกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ จึงเป็นศูนย์รวมของสัตว์ประเภทนี้มากมาย 36 ชนิด ชนิดที่หายากพบเพียงไม่กี่แห่งในโลกและกำลังจะสูญพันธุ์ ได้แก่ จงโคร่งและกบทูด ชนิดอื่นที่สำคัญ เช่น คางคกหัวราบ คางคกแคระ เป็นต้น

5. ปลาน้ำจืด ลำห้วยสาขาต่าง ๆ มีหลายลักษณะทั้งน้ำไหลและวังน้ำลึกเป็นแหล่งอนุลักษณ์พันธุ์ปลาที่สำคัญ มากกว่า 77 ชนิด หลายชนิดจัดเป็นปลาหายากและกำลังจะสูญพันธุ์ เช่น ปลาฉลาด ปลาเค้า ปลาตะโกก ปลากระสูบ ปลาเลียหิน เป็นต้น คาดว่าในอนาคตเมื่อมีการศึกษาสัตว์ป่ามากขึ้น อาจพบชนิดพันธุ์สัตว์ป่าในห้วยขาแข้งเพิ่มขึ้นอีกมากมาย

  

รับข่าวสาร