• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก โครงการ โครงการ ในอดีต โครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผินป่า

โครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผินป่า

อีเมล พิมพ์ PDF
โครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า
ระหว่างปี


ระหว่างปี 2547 – 2553 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก ระยะที่ 1 ดำเนินการเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชน และพื้นที่คุ้มครองในผืนป่าตะวันตก เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม พร้อมหนุนเสริมชุมชนภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า เมื่อโครงการระยะที่ 1 จบลง แต่ภารกิจการมีส่วนร่วมในการรักษาผืนป่าตะวันตกมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงได้เสนอโครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก โดยขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการดำเนินงานของโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก ระยะที่ 2 มีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างกันยายน 2553 – กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เชิงพัฒนา (Development objective) ให้ความหลากหลายทางชีวภาพและหน้าที่เชิงระบบนิเวศของพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการอนุรักษ์ไว้โดยการร่วมรับผิดชอบ และรับผลได้จาการจัดการอย่างยั่งยืนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และสาธารณชนทั่วไป แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 แผนงาน ดังนี้

1. แผนงานสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ในชุมชนร่วมกับพื้นที่คุ้มครอง  เป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนภายในพื้นที่คุ้มครอง โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ การดูแลพื้นที่ใช้ประโยชน์ชุมชนมิให้มีการขยายพื้นที่เพิ่ม การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการทั้งภายในชุมชน และคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่

2. แผนงานนำร่องครอบครัววิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า  สนับสนุนให้เกิดครอบครัวนำร่องในการฟื้นฟูดูแลชุมชนให้อยู่ดีมีสุขพอสมควรแก่อัตภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และไม่ส่งผลกระทบต่อผืนป่า สัตว์ป่า และขยายไปสู่ครอบครัวและชุมชนอื่นๆ ในผืนป่าตะวันตก รวมถึงการส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบของการจัดตั้งป่าชุมชนร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อเก็บรักษาสภาพธรรมชาติของป่าหย่อมเล็กหย่อมน้อย ให้เกิดกระบวนการชุมชนในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

3. แผนงานหนุนเสริมเยาวชนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า ทั้งในด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมการทำเกษตรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินโครงการ
รูปธรรมของการดำเนินงานที่ผ่านมาในผืนป่าตะวันตก ทำให้เกิดต้นแบบเรื่องการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากับคณะกรรมการชุมชน จัดตั้งป่าชุมชนได้ 127 ป่า มีกิจกรรมนำร่องครอบครัววิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า เกิดศูนย์เรียนรู้ 10 แห่ง บ้านเรียนรู้ 34 แห่ง เกิดการจัดตั้งกลุ่มผ้าทอ มีสมาชิก 150 ครัวเรือน กลุ่มสมุนไพร 200 ครัวเรือน และกลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น กลุ่มจักสานมีสมาชิก 5 ครัวเรือน ที่สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและชุมชน หนุนเสริมเยาวชนจนเกิดเป็นกลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อยที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์2547 – 2553 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก ระยะที่ 1 ดำเนินการเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชน และพื้นที่คุ้มครองในผืนป่าตะวันตก เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม พร้อมหนุนเสริมชุมชนภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า เมื่อโครงการระยะที่ 1 จบลง แต่ภารกิจการมีส่วนร่วมในการรักษาผืนป่าตะวันตกมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงได้เสนอโครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก โดยขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการดำเนินงานของโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก ระยะที่ 2 มีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างกันยายน 2553 – กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เชิงพัฒนา (Development objective) ให้ความหลากหลายทางชีวภาพและหน้าที่เชิงระบบนิเวศของพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการอนุรักษ์ไว้โดยการร่วมรับผิดชอบ และรับผลได้จาการจัดการอย่างยั่งยืนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และสาธารณชนทั่วไป แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ในชุมชนร่วมกับพื้นที่คุ้มครอง  เป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนภายในพื้นที่คุ้มครอง โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ การดูแลพื้นที่ใช้ประโยชน์ชุมชนมิให้มีการขยายพื้นที่เพิ่ม การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการทั้งภายในชุมชน และคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่
2. แผนงานนำร่องครอบครัววิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า  สนับสนุนให้เกิดครอบครัวนำร่องในการฟื้นฟูดูแลชุมชนให้อยู่ดีมีสุขพอสมควรแก่อัตภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และไม่ส่งผลกระทบต่อผืนป่า สัตว์ป่า และขยายไปสู่ครอบครัวและชุมชนอื่นๆ ในผืนป่าตะวันตก รวมถึงการส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบของการจัดตั้งป่าชุมชนร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อเก็บรักษาสภาพธรรมชาติของป่าหย่อมเล็กหย่อมน้อย ให้เกิดกระบวนการชุมชนในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
3. แผนงานหนุนเสริมเยาวชนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า ทั้งในด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมการทำเกษตรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินโครงการ
รูปธรรมของการดำเนินงานที่ผ่านมาในผืนป่าตะวันตก ทำให้เกิดต้นแบบเรื่องการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากับคณะกรรมการชุมชน จัดตั้งป่าชุมชนได้ 127 ป่า มีกิจกรรมนำร่องครอบครัววิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า เกิดศูนย์เรียนรู้ 10 แห่ง บ้านเรียนรู้ 34 แห่ง เกิดการจัดตั้งกลุ่มผ้าทอ มีสมาชิก 150 ครัวเรือน กลุ่มสมุนไพร 200 ครัวเรือน และกลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น กลุ่มจักสานมีสมาชิก 5 ครัวเรือน ที่สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและชุมชน หนุนเสริมเยาวชนจนเกิดเป็นกลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อยที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์

ระหว่างปี 2547 – 2553 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก ระยะที่ 1 ดำเนินการเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชน และพื้นที่คุ้มครองในผืนป่าตะวันตก เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม พร้อมหนุนเสริมชุมชนภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า เมื่อโครงการระยะที่ 1 จบลง แต่ภารกิจการมีส่วนร่วมในการรักษาผืนป่าตะวันตกมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงได้เสนอโครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก โดยขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการดำเนินงานของโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก ระยะที่ 2 มีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างกันยายน 2553 – กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เชิงพัฒนา (Development objective) ให้ความหลากหลายทางชีวภาพและหน้าที่เชิงระบบนิเวศของพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการอนุรักษ์ไว้โดยการร่วมรับผิดชอบ และรับผลได้จาการจัดการอย่างยั่งยืนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และสาธารณชนทั่วไป แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 แผนงาน ดังนี้

1. แผนงานสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ในชุมชนร่วมกับพื้นที่คุ้มครอง เป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนภายในพื้นที่คุ้มครอง โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ การดูแลพื้นที่ใช้ประโยชน์ชุมชนมิให้มีการขยายพื้นที่เพิ่ม การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการทั้งภายในชุมชน และคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่

2. แผนงานนำร่องครอบครัววิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า สนับสนุนให้เกิดครอบครัวนำร่องในการฟื้นฟูดูแลชุมชนให้อยู่ดีมีสุขพอสมควรแก่อัตภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และไม่ส่งผลกระทบต่อผืนป่า สัตว์ป่า และขยายไปสู่ครอบครัวและชุมชนอื่นๆ ในผืนป่าตะวันตก รวมถึงการส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบของการจัดตั้งป่าชุมชนร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อเก็บรักษาสภาพธรรมชาติของป่าหย่อมเล็กหย่อมน้อย ให้เกิดกระบวนการชุมชนในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

3. แผนงานหนุนเสริมเยาวชนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า ทั้งในด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมการทำเกษตรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินโครงการ
รูปธรรมของการดำเนินงานที่ผ่านมาในผืนป่าตะวันตก ทำให้เกิดต้นแบบเรื่องการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากับคณะกรรมการชุมชน จัดตั้งป่าชุมชนได้ 127 ป่า มีกิจกรรมนำร่องครอบครัววิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า เกิดศูนย์เรียนรู้ 10 แห่ง บ้านเรียนรู้ 34 แห่ง เกิดการจัดตั้งกลุ่มผ้าทอ มีสมาชิก 150 ครัวเรือน กลุ่มสมุนไพร 200 ครัวเรือน และกลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น กลุ่มจักสานมีสมาชิก 5 ครัวเรือน ที่สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและชุมชน หนุนเสริมเยาวชนจนเกิดเป็นกลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อยที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์

 

รับข่าวสาร