• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก

[VIDEO] โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก

อีเมล พิมพ์ PDF

วิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2553 – 2558 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดำเนินโครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในผืนป่าตะวันตก 131 ชุมชน ได้มีวิถีชีวิตที่เป็นสุข อยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยรอบได้อย่างสมดุล ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ การดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกันนี้ยังได้หนุนเสริมให้ชุมชนที่อยู่บริเวณแนวกันชนของผืนป่าตะวันตก 154 ชุมชน เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินโครงการ


ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาของโครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก ทำให้เกิดข้อตกลงและกติกา การอยู่ร่วมกันของชุมชนและเจ้าหน้าที่พื้นที่อนุรักษ์ 17 แห่ง ในผืนป่าตะวันตก ที่เป็นต้นแบบการทำงานเรื่องการป้องกันรักษาทรัพยากรโดยการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าร่วมกับคณะกรรมการชุมชน เกิดการดูแลพื้นที่แนวขอบป่าในรูปแบบการจัดตั้งป่าชุมชน 127 ป่า ทำให้ชุมชนรอบป่ามีแหล่งอาหาร เช่น หน่อไม้ เห็ด ผักป่าต่างๆ และยังสามารถเก็บขายเป็นรายได้ของชุมชนอีกทางหนึ่ง เกิดครอบครัวตัวอย่างในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับผืนป่า มีผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว สามารถขยายสู่พื้นที่อื่นในรูปแบบบ้านเรียนรู้ 34 แห่ง ศูนย์เรียนรู้ 10 แห่ง เกิดอาชีพที่เป็นมิตรกับผืนป่า เช่น กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ มีสมาชิก 200 ครัวเรือน กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ มีสมาชิก 150 ครัวเรือน

หลังจากที่โครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตกสามารถจัดการพื้นที่ใช้ประโยชน์ชุมชนในผืนป่าและรอบป่า ให้เกิดการใช้สอยพื้นที่อย่างมีประโยชน์สูงสุด มีอาชีพที่พอเลี้ยงครอบคัว และช่วยหนุนเสริมให้คนในชุมชนดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสันติสุขแล้ว ก้าวต่อไปในอนาคต เพื่อการรักษาป่าใหญ่อย่างยั่งยืน จึงเกิดได้เกิดการพัฒนาโครงการร่วมกันอีกครั้งระหว่างมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กับโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก

โครงการวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก มุ่งเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งพัฒนาไปสู่การเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรของชุมชน ขณะเดียวกันมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ก็จะพัฒนาระบบฐานรายได้จากสินค้าวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรยังคงบทบาทการทำงานด้านการอนุรักษ์ได้ต่อไป


 

 

รับข่าวสาร