ร่วมรักษาป่าใหญ่ผ่าน บัตรเครดิต

ร่วมรักษาป่าใหญ่ผ่าน บัตรเครดิต

สำหรับผู้ที่มีบัญชีบัตรเครดิต สามารถร่วมรักษาป่าใหญ่ได้โดยการสนับสนุนกิจกรรมผ่านการเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตรายเดือน

โดยการดาวน์โหลด เอกสารบริจาคเงินผ่านบัตรเครดิต กรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน แล้วส่งกลับมาที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรทาง อีเมล์ [email protected] หรือแฟ็กซ์ หมายเลข 02 580 4381 หรือทางจดหมาย ที่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เลขที่ 140 ถ.ติวานนท์ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

หรือกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (ยังไม่เปิดให้บริการ)

การเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตขางตนใหมีผลบังคับใชทันที นับตั้งแตวันกรอกขอมูลเปนตนไป และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวามูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะไดรับการแจงยกเลิกใหตัดบัตรเครดิตจากขาพเจาซึ่งเปนเจาของบัตรเครดิต โดยขาพเจาจะทําเปนลายลักษณอักษรใหมูลนิธิสืบนาคะเสถียรทราบลวงหน้าอยางนอย 2 เดือน

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

ดาวน์โหลด เอกสารบริจาคเงินผ่านบัตรเครดิต

ขอขอบคุณที่ร่วมรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร