การปลูกผักหวานป่า เพื่อลดการพึ่งพิงป่า

การปลูกผักหวานป่า เพื่อลดการพึ่งพิงป่า

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลพื้นที่บริเวณแนวขอบกันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากผืนป่า ตั้งแต่ปี 2556 ในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี 

ในปี 2557 มีการขยายการทำงานสู่ชุมชนอำเภอลานสัก โดยได้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ และเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลระบำ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการลดการพึ่งพิงทรัพยากรจากห้วยขาแข้ง เช่น ผักหวานป่าฯ และการพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะบ้านเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องงานอนุรักษ์กับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ยังดำเนินกิจกรรมอยู่จนถึงปัจจุบัน