การลดความเสียหายของเกษตรกรกรณีปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง

การลดความเสียหายของเกษตรกรกรณีปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง

แนวเขตด้านทิศตะวันออกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ติดกับพื้นที่ใช้ประโยชน์ชุมชนจากเหนือจรดใต้ จากข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและจากการรับแจ้งเหตุจากแต่ละชุมชนในเขตพื้นที่กันชนห้วยขาแข้ง 13 ชุมชน พบว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ นกยูง หมาจิ้งจอก หมูป่า เก้ง กวาง วัวแดง ช้าง ลิง และเสือโคร่ง จนนำไปสู่ปัญหาความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร ปศุสัตว์และทรัพย์สิน ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลเสียหายชัดเจนได้แก่ หมู่บ้านเขาเขียว หมู่บ้านไผ่งาม และหมู่บ้านห้วยร่วม

ชวนติดตามรายงานพิเศษ โครงการลดความเสียหายของเกษตรกรกรณีปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนการทำงานดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรดังกล่าวแล้วยังสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีแก่ชมชนเกิดเครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันสัตว์ป่ากลับคืนสู่พื้นที่คุ้มครอง รวมทั้งให้การสนับสนุนการปรับปรุงแหล่งอาหาร น้ำ แร่ธาตุ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ช่วยลดการพึ่งพิงการใช้ประโยชน์จากป่า โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นผู้ดำเนินงานหลักในพื้นที่