พญาแร้ง นกชนหิน เสือปลา กวางผา l SEUB TALK EP.26

พญาแร้ง นกชนหิน เสือปลา กวางผา l SEUB TALK EP.26

Seub Talk ตอนนี้ อรยุพา สังขะมาน ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะเล่าถึงภารกิจด้านสัตว์ป่า ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ทำงานร่วมกับองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ ผ่านกิจกรรมผลักดันมาตรการคุ้มครอง ฟื้นฟูจำนวนประชากร ตลอดจนปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัย

ซึ่งในยุทธศาสตร์การทำงาน ระหว่างปี 2563 – 2566 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ให้ความสำคัญกับสัตว์ป่า 4 ชนิดด้วยกัน ประกอบด้วย พญาแร้ง นกชนหิน เสือปลา กวางผา

ในช่วงที่ผ่านมา สัตว์ป่าทั้ง 4 ชนิด มีสถานะเป็นอย่างไร มีกิจกรรมและความร่วมมือใดเกิดขึ้นบ้าง ชวนติดตามได้ใน Seub Talk EP.26 – พญาแร้ง นกชนหิน เสือปลา กวางผา

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ให้ความสำคัญกับการปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับแรก รองลงมาให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ที่สำคัญและถูกคุกคาม ในการทำงานที่ต้องตัดสินใจให้อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการที่รอบด้าน หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องมีวิธีแก้ไขผลกระทบที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตามสมควรคงระบบนิเวศตามธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งกระบวนการและให้ดำเนินการบูรณะถิ่นที่อยู่อาศัยและความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อมีความจำเป็นและเป็นไปได้