บทบาทการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พ.ศ. 2566 l SEUB TALK

บทบาทการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พ.ศ. 2566 l SEUB TALK

ปัจจุบัน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2566 ประกอบด้วยพันธกิจหลัก 7 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ Policy-Watchdog, Communication, 6th Extinction & Climate Change, Network, Ranger, WeFCOM และ Organization (อ่านแผนยุทธศาสตร์)

โดยในปี 2566 จะเป็นปีสุดท้ายของการดำเนินแผนงานดังกล่าว

SEUB TALK ใน EP นี้ ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะอธิบายว่าภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปีสุดท้าย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะดำเนินกิจกรรมใดบ้าง และก้าวต่อไปขององค์กรจะเป็นอย่างไร

งานยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าป่าตะวันตก คือห้วยขาแข้งกับป่าโดยรอบรวม 17 พื้นที่อนุรักษ์ เรามามองว่าวันนี้ปัญหาชุมชน การล่าสัตว์ ตัดไม้ ได้รับการแก้ไขแล้ว มีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ ช่วยฝ่ายราชการจัดการราชการ จนเกิดการจัดการที่ลงตัว เป็นต้นแบบการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ดี 

ปีหน้าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกมาครบ 32 ปี และพื้นที่โดยรอบก็มีศักยภาพที่พร้อมสำหรับเสนอยูเนสโกเพื่อขยายพื้นที่มรดกโลกจากทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งให้ครอบคลุมทั้งป่าตะวันตก

ซึ่งการแก้ไขปัญหาชุมชนในป่า การจัดการป่าสงวนโดยรอบ ระบบลดตระเวนเชิงคุณภาพ สิ่งเหล่านี้พร้อมจะโชว์ให้โลกดูได้แล้วว่าประเทศไทยสามารถรักษาป่าตรงนี้ได้ เราก็จะผลักดันให้กรมอุทยานฯ ไปเสนอต่อยูเนสโกเพื่อเป็นมรดกโลกต่อไป ซึ่งอาจใช้เวลาพิจารณาอีกกี่ปีก็ไม่ได้เป็นไร แต่ในปี 2566 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะริเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้