สนับสนุนกิจกรรมลาดตระเวนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

สนับสนุนกิจกรรมลาดตระเวนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญสาธารณชนร่วมสนับสนุนเสบียงอาหาร และอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการเดินลาดตระเวน กับเทใจดอทคอม

 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก (พ.ศ. 2559-2562) เพื่อรับผิดชอบขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืน และนำไปเป็นตัวอย่างสู่พื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ในประเทศต่อไปส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการ คือแผนงานสนับสนุนการลาดตระเวนอย่างมีส่วนร่วมโดยสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่จัดตั้งขึ้นเข้ามาร่วมรับผิดชอบการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายในพื้นที่ใช้ประโยชน์ชุมชนและบริเวณโดยรอบที่ตั้งชุมชน

ขณะเดียวกันการดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์จะสนับสนุนงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพของเจ้าหน้าที่อนุรักษ์เป็นหลัก ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังขาดความพร้อมเรื่องเสบียงอาหารซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงที่ชุดลาดตระเวนเป็นผู้รับผิดชอบตนเอง ทั้งการเดินลาดตระเวนเป็นงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายจากผู้กระทำผิดกฎหมาย และจากการเดินลาดตระเวนในป่าโดยไม่มีสวัสดิการ/สวัสดิภาพอื่นใด

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงได้จัดทำโครงการรักษาป่าใหญ่ ให้คนไทยทั้งชาติขึ้นเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารและอุปกรณ์ในการเดินลาดตระเวนป้องกันทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่อนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตกเพื่อมอบให้พื้นที่อนุรักษ์ใช้ในการเดินลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานต่อไป

 

ประโยชน์ของโครงการ

  • เจ้าหน้าที่พื้นที่อนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก มีเสบียงอาหารในการเดินลาดตระเวนป่าอย่างเพียงพอ
  • เจ้าหน้าเกิดกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้งานลาดตระเวนป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
  • หน่วยงานต่างๆ สาธารณชน และชุมชนที่ร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

 

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

  • สนับสนุนเสบียงอาหารในการเดินลาดตระเวนป่าของเจ้าหน้าที่พื้นที่อนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก
  • ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้งานลาดตระเวนป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพ
  • เพื่อสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากทุกภาคส่วน (ชุมชน/สาธารณะชน หน่วยงานอนุรักษ์ และหน่วยงานต่างๆ)

 

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมได้ที่ เทใจดอทคอม