ศึกษาและถอดแบบ การจัดการน้ำทางเลือกของครอบครัวตัวอย่างในพื้นที่แม่วงก์

ศึกษาและถอดแบบ การจัดการน้ำทางเลือกของครอบครัวตัวอย่างในพื้นที่แม่วงก์

หนังสือศึกษาและถอดแบบการจัดการน้ำทางเลือกของครอบครัวตัวอย่างในพื้นที่แม่วงก์ โดยการถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตัวเองบริเวณพื้นที่แม่วงก์ โดยเฉพาะพื้นที่แม่วงก์ตอนบน แม่วงก์ตอนกลาง และแม่วงก์ตอนล่าง

แสดงให้เห็นถึงการไม่มีเขื่อนแม่วงก์ ชาวบ้านในพื้นที่ก็สามารถบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองได้ เช่น การขุดบ่อน้ำ การขุดบ่อบาดาล และการต่อท่อน้ำเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

สนับสนุนโดย : โครงการเสริมศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ดาวน์โหลดหนังสือ

จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร