รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2559-2560

รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2559-2560

สถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย

พื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย ประจำปี 2559 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม โดยกรมป่าไม้ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศไทย หรือเท่ากับ 102,174,805.09 ไร่ (163,479.69 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 0.02 หรือเท่ากับ 65,000 ไร่ (โดยประมาณ) จากสถิติพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย จากปี พ.ศ. 2557-2559 ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าลดลง ร้อยละ 0.02 ทุกปี

 

สถานการณ์ป่าไม้รายภาค

ปัจจุบันภาคเหนือมีพื้นที่ป่ามากที่สุดร้อยละ 64.37 ของพื้นที่ภาค รองลงมาคือ ภาคตะวันตก ร้อยละ 59.03 ภาคใต้ร้อยละ 24 ภาคตะวันออกร้อยละ 21.84 ภาคกลางร้อยละ 21.09 และภาคที่มีพื้นที่ป่าน้อยที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 14.39 ของพื้นที่ภาค

โดยภาคที่มีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้รุนแรงที่สุด คือ ภาคตะวันออก รองลงมา คือ ภาคใต้ โดยพื้นที่ป่าหายไปถึงร้อยละ 36.38 และ 34.82 ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในภาคเมื่อปี 2504 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคเหนือ ร้อยละ ของพื้นที่ป่าที่ลดลงในแต่ละภาคจากเมื่อปี 2504 คือ 27.68, 24.45, 23.01 และ 9.12 ตามลำดับ

ถึงแม้ว่าภาคตะวันออกจะมีพื้นที่ป่าลดลงมากที่สุด เมื่อเทียบกับปี 2504 แต่จากข้อมูลล่าสุดปี 2559 ภาคตะวันออกก็ยังมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 0.07 ภาคกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 และภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ส่วนอีก 3 ภาค กลับมีตัวเลขพื้นที่ป่าลดลงจากปี 2558 ดังต่อไปนี้ ภาคตะวันตก ลดลงร้อยละ 0.06 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงร้อยละ 0.01 และภาคเหนือลดลงร้อยละ 0.11