ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบกลุ่มป่ามรดกโลกแก่งกระจาน

ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบกลุ่มป่ามรดกโลกแก่งกระจาน

มูลนิธิสืบฯ จัด Focus group ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบกลุ่มป่ามรดกโลกแก่งกระจาน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐ

.
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2564 – 9 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดประชุมพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยชาวบ้านในเขตพื้นที่และบริเวณแนวประชิดเขตอนุรักษ์ ที่มีความเข้าคลาดเคลื่อนด้านสิทธิที่ดินทำกิน, NGOs ที่ทำงานในพื้นที่, หน่วยงานปกครองและปกครองท้องถิ่น, คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์, เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้

โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการสร้างความเข้าใจชุมชนทั้งในผืนป่าและบริเวณขอบป่าเพื่อให้เห็นความสำคัญของการเป็นพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน รวมถึงการทำความเข้าใจเรื่องสิทธิที่ทำกินตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยลดปัญหาความขัดแย้งของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐ และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า

จากการพูดคุยร่วมกับชุมชนพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสำรวจที่ดินทำกินที่ยังไม่ชัดเจนในบางพื้นที่ ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ รวมไปถึงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่อนุรักษ์ 

นอกจากการพูดคุยเรื่องปัญหาต่าง ๆ แล้ว ยังมีการหารือเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการพูดคุยร่วมกัน ทั้งภาคเอกชน ประชาชน กรมอุทยานฯ กรมที่ดิน อบต. และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก World bank ภายใต้โครงการ REDD+ ประเทศไทย