อธิบายขั้นตอน การลงชื่อแสดงความคิดเห็น การปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

อธิบายขั้นตอน การลงชื่อแสดงความคิดเห็น การปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

อธิบายรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ในการลงชื่อแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระแก้ว (ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจากการสำรวจแนวเขตเมื่อปี พ.ศ.2543 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566)

1. กรมอุทยานฯ ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการรวบรวม เปิดเผยข้อมูล 

  • ยินยอม = สามารถเปิดเผยข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณา
  • ไม่ยินยอม = ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสำหรับประกอบการพิจารณา

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว จำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

  • เนื่องจากผู้เก็บข้อมูล (กรมอุทยานฯ) จะรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล นำข้อมูลไปใช้ รวมถึงการเก็บรักษาและดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคคลของผู้ทำแบบสอบถาม ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเผยแพร่ตามหลักปฏิบัติของ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

3. ท่านเกี่ยวข้องในฐานะใด

  • กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย คือ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการปรับแนวเขต อช.ทับลาน โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านของเขตตำบลนั้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
  • ชุมชนที่เกี่ยวข้อง คือ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการปรับแนวเขต อช.ทับลาน โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านบริเวณหมู่บ้านถัดไปในนบริเวณเพิกถอน/ขยาย ในระยะไม่เกิน 1 กม.
  • ประชาชนทั่วไป คือ บุคคลธรรมดาทั่วไป

4. ท่านเห็นด้วย กับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จากการสำรวจแนวเขตเมื่อปี พ.ศ. 2543 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เพื่อกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระแก้ว ใหม่ หรือไม่

  • เห็นด้วย = ยอมรับการเพิกถอนพื้นที่ อช.ทับลาน 265,000 ไร่
  • ไม่เห็นด้วย = ไม่ยอมรับการเพิกถอนพื้นที่ อช.ทับลาน 265,000 ไร่