ประชุมพิจารณาแผนการ บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

ประชุมพิจารณาแผนการ บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

‘อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ’ จัดประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่ พ.ศ. 2566 – 2570 และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่ทั้งในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และบริเวณโดยรอบ

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่ โดยมีนายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอทองผาภูมิ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายเจริญ ใจชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ได้นำเสนอแผนการบริหารจัดการพื้นที่ต่อที่ประชุม จำนวน 11 แผนงาน 27 โครงการ

ประกอบด้วยแผนงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว แผนงานด้านการศึกษาวิจัย แผนงานด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น และแผนงานด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับ พรบ. อุทยานแห่งชาติ มาตรา 65

ที่ประชุมมติเห็นชอบพร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น เรื่องการเฝ้าระวังและจัดการสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เรื่องสาธารณูโภคในชุมชน ร่างแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น จะนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่อไป

กระบวนการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาตินั้น เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 18 โดยกำหนดให้การจัดทำแผนการบริหารพื้นที่อุทยานแห่งชาติ กำหนดให้ต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ตารางกิโลเมตร หรือ 700,000 ไร่ ถูกประกาศให้เป็นอุทยานเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 114 ของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังได้แก่ เขาช้างเผือก เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยต่องปะแล เป็นต้น


เรื่อง ปราโมทย์ ศรีใย