ครม.เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อช.เขาพระวิหารบางส่วน สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน

ครม.เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อช.เขาพระวิหารบางส่วน สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน

ครม.เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารบางส่วนเพื่อก่อสร้างโครงการ ‘อ่างเก็บน้ำห้วยบอน’ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุบลราชนี

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความแห้งแล้ง เนื่องจากภาวะฝนแล้งของราษฎรในเขต ต.สีวิเชียร ต.โซง ต.โดมประดิษฐ์ และ ต.ยาง เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในเขตอีสานตอนล่าง บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา และสนับสนุนแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงของชาติ โดยพัฒนาชนบทบริเวณพื้นที่ชายแดนตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา

แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่บ้านน้ำยืน หมู่ที่ 6 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน ติดปัญหาพื้นที่ ใน 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม และพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จึงอยู่ระหว่างดำเนินการ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 62 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม และอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นเนื้อที่ 280 ไร่ และทำให้สูญเสียไม้ยืนต้นขนาดใหญ่กว่า 4,600 ต้น

และเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 65 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ 51 ตารางวา และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในการตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารบางส่วน

ทั้งนี้โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร การผลิตน้ำประปา สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้หรือไม่ต้องดูกันต่อไป เพราะไม่มีป่าก็ไม่น้ำเช่นกัน อีกทั้งประเทศไทยเองยังเดินหน้าสวนทางกับนโยบายป่าไม้ร้อยละ 40 ของประเทศ


อ้างอิง

  • สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์