รายนามผู้ร่วมรักษาป่าใหญ่ผ่าน Bangchak – Cards ประจำปี 2559

รายนามผู้ร่วมรักษาป่าใหญ่ผ่าน Bangchak – Cards ประจำปี 2559

หนึ่งในช่องทางร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยการสะสมแต้มผ่าน บัตร Bangchak-Cards (Diesel club, Gasohol club)

กิจกรรมรักษาป่าใหญ่ไปกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านช่องทางสะสมคะแนนจากบัตรสมาชิกบางจาก โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้ผู้ที่มีใจรักษ์ธรรมชาติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาป่าใหญ่ ผ่านการใช้บัตรสะสมสมแต้ม Bangchak-Cards (Diesel club, Gasohol club) โดยมอบคะแนนสะสมนั้นเป็นเงินบริจาคให้องค์กรการกุศลแทนการแลกรับของรางวัล ซึ่งสำหรับในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการตัดคะแนนไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 มีผู้ร่วมบริจาคคะแนนสะสมเพื่อรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทั้งสิ้น 169 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

คุณสุภาภรณ์ รัญตะเสวี, คุณพัชรินทร์ อ่อนทรวง, คุณวุฒิเวช กษีรสกุล, คุณอารีรัตน์ เหรียญมงคล, คุณแอนนา วโรภาสพิมาน, คุณศรุติ เศรษฐะทัตต์, คุณบรรจง สมานทอง, คุณภัคญดา ดิษฐพงศา, คุณสุวิช จิระเมธากุล, คุณตวงพร เพิ่มไทย, คุณธรศร เมธาวีภัทร, คุณนพพงษ์ สิมากร, คุณสราวุธ คุ้มตน, คุณเอกลักษณ์ พืชนะ, คุณจีรศักดิ์ อินทสระ, คุณนฏกร นนทิกาล, คุณลลิตา ปิยะโรจนุกูล, คุณรินดา บุญจันทร์, คุณนที อัมรนันท์, คุณธวัลรัชต์ ศิริสวัสดิ์, คุณวราพร ภู่ประสม, คุณนพคูณ วลีเกียรติกุล, คุณอาคม ศรียาภัย, คุณศเรวัต ศิริวรรณ, คุณกุลธิดา พัตตกูล, คุณจุมพล สงสังข์, คุณกติมา ศิริภักดี, คุณอดิศักดิ์ จันทร์ไพร, คุณอิสรพงษ์ เสนาะศัพย์, คุณสิริภัทร มีฤทธิ์, คุณพิสิทธิ์ ปุ้งโพธิ์, คุณพิชามญชุ์ นภาเพ็ญวรรณากูร, คุณเพ็ญขวัญ ทองสนธิ, คุณปรีชา รอดอ่อน, คุณธงทอง รักตประจิต, คุณคณิศร สาธาระกุล, คุณวิรัลพัชร เกียรติธนาจิรา, คุณยรรยง อมรพิทักษ์กุล, คุณวทันยา มาดีตระกูล, คุณภาทูร เขียวสด,

คุณนันทิชา ทิพย์เที่ยงแท้, คุณเมทินี มุ่งการ, คุณสิริมาดา ไพนิกุล, คุณสุพรรณิกา เพชรภักดี, คุณจิณณวัตร ลาลุน, คุณทิพวรรณ แซ่ลี้, คุณน้ำผึ้ง แปลงเรือน, คุณฐิติมา พันธ์ชัย, คุณอริยาภรณ์ เผือนธนาภูมิใจ, คุณชนิสรา เกตุทิม, คุณพีร์ หล่อวัฒนา, คุณกฤติกา ผิวเกลี้ยง, คุณสุภารัตน์ จันทะนา, คุณกรวรรณ แสงชมภู, คุณนุศรา เตโพธิ์, คุณเทิดพงษ์ ลิมปิทีป, คุณชุลีกร บรรจงการ, คุณมาฆะชัย สุนทรศรี, คุณอรทัย เชียงฉิน, คุณชาลิณี เรือนแก้ว, คุณผกายวรรณ ไทยคำ, คุณรัชดาภรณ์ โกสุม, คุณจิณท์สมา ปราทานชีวิน, คุณปรีชา เรืองวิริยะ, คุณอรุณกมล สิงห์เขียว, คุณอานนท์ ลิ้มมงคล, คุณภูวนาถ บุญรอด, คุณปริญญา อมรปิยะกฤษฐ์, คุณจริยา น้อยลด, คุณพัชรี ไชยะกิตติรัตนา, คุณภาษณ เผ่าบัณฑร, คุณวริศ มุกดาสนิท, คุณอัจจนา บัณฑิตยรักษ์, คุณเก็จชญาณัฐ หาทรัพย์, คุณธนพนธ์ ศรีสิริรัตนกุล, คุณคารม คำนุช, คุณปน เม่นขาว, คุณหทัยณัฐ รังสีธรรม, คุณอรุณี วัฒนสิทธิ์, คุณนันทวัน ธรรมวีระพงษ์

คุณวรัญญา อิ่มทรัพย์, คุณวนิดา ธรรมวงษ์, คุณสาวิตรี ปวิณวิวัฒน์, คุณกฤชธนัช ถาวรพานิช, คุณณัฐวรรธน์ ปัญญ์ธีมาสกุล, คุณธีราพร โพธิ์แก้วกุล, คุณนาวี กล่อมอินทร์, คุณลือชัย ศรีเงินยอง, คุณบุณิกา วงษ์บันดิษฐ์, คุณกมล ฉวีวรรณ, คุณวีรวิทย์ ตันติภูวนารถ, คุณธุวาปัฐน์ ทัตทองโต, คุณธัญญลักษณ์ สิงขร, คุณนิคม จันนีย์, คุณวัฒนา จัตตุพรพงษ์, คุณอนงค์ สอนลา, คุณศักดา หมุนขำ, คุณพนารัตน์ น้อยอบุล, คุณจันทร์ทิพย์ องค์ภัทร, คุณประภาภรณ์ อาคมสุนทร, คุณศิริเดช เอี่ยมสิทธิพันธุ์, คุณบุญมี หุ่นธานี, คุณอัญชลี ทำมา, คุณอัจฉรา ผลภาษี, คุณอนุวัตร ไทรทอง, คุณศิริณพัชญ์ บัวบาน, คุณสายลม สัมพันธ์เวชโสภา, คุณธนภัทร เกิดโต, คุณอภิชญา ศรีบุญ, คุณอนรรฆอร พันธุ์ไพศาล, คุณณภัทร จำวรรณ, คุณฐิติรัตน แสงกิติสุวัฒน์, คุณณกันยา มาปุก, คุณธนบดี วารินทร์, คุณชื่นนิจ พนมวัน ณ อยุธยา, คุณสรกฤช สุขวุฒิพร, คุณทรงวุฒิ สิมะวัฒนา, คุณนวลจันทร์ รัญโชติกานต์, คุณยามาภพ อัศรภักดี, คุณภาณุพงศ์ เทพพัลลภ

คุณอธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูร, คุณจันทิมา คงในขาว, คุณเกษมสันต์ พานิชการ, คุณโกสินทร์ มรรคสินธรรม, คุณพรรษปกรณ์ ทวี, คุณณัฏธิยา ทาระคำ, คุณสุวันเพ็ญ มณเฑียร, คุณนายนริศ รังสรรค์ปัญญา, คุณจตุรงค์ พันธุ์ปกรณ์, คุณปภัสสวรรณ อัศวธีระธรรม, คุณปัญชลี สุทธิยงค์, คุณนายทรงกัญจน์ วิรุฬห์ธรรมกุล, คุณอำนาจ สาธานนท์, คุณฉัตรชัย เอื้อประเสริฐวงศ์, คุณจารุณี พชี, คุณสิเนหา สุทธารมณ์, คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ, คุณพรรณี บุตรบำรุง, คุณรัตนาพร ลอยไสว, คุณนิลุบล อังกิตานนท์, คุณการันต์ ลีลาสิริ, คุณกนก อารีรักษ์, คุณวลีรัตน์ วิทยอำนวยคุณ, คุณอรรถชัย กลับกระโทก, คุณรชานนท์ รัตนสาขา, คุณจิราพร เนียมหอม, คุณอาณัฐพร คู่คำ, คุณศิริญญา ปัญจะ, คุณอุษณีย์ ฉริตพันธุ์, คุณอัญชลี มาริแชล, คุณณิชกานต์ ใจเย็น, คุณศันสนีย์ อินทรเกษม, คุณกาญจนา ใจดี, คุณชไมพร อร่ามเรืองสกุล, คุณชุตินันท์ วันทยะกุล, คุณดาวรุ่ง สายฟ้า, คุณวิภาพร ชำนาญการ, คุณฤทัย อุดมแก้วกาญจนา, คุณเทพวาณี หอมสนิท, คุณสมศักดิ์ กอบโกศล

คุณกิตติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา, คุณศศมน ศุพุทธมงคล, คุณศิริจิตร ไกยกิจ, คุณสายชล เกตุแก้ว, คุณวรรธกร วิเชียรวิทยา, คุณธัญรัศม์ มาฟัก, คุณเสาวนีย์เสริมศิรกุล, คุณพลอยนภัส เตชะธรรมมณี, คุณพรรณนิภา ขจรสิริฤกษ์, คุณเกศริน พินสยัง, คุณฤตี จุลกะเศียน, คุณสุภาพร ตั้งประเสริฐ, คุณณัฏฐกานต์ ที่ปรึกษา, คุณธีรพัฒน์ ตันติพยัคฆ์, คุณกันต์กานต์ ภควณิช, คุณปรียาภรณ์ ประเสริฐโชคประชา, คุณนิรินธน์ คำสุธีร์, คุณสมบัติ นาคะเสถียร, คุณสมร อรรคแสง, คุณเชี่ยวชาญ ดุงแก้ว, คุณวงศ์ปกรณ์ ธรรมวรารักษ์, คุณภิญโญ จอมอวน, คุณฟื้น มิตรรัก, คุณเพชรลัดดา ชมรัก, คุณรุจีรา เรืองสุกใส, คุณกรันนท์ เจตน์จิราวัฒน์, คุณคมสัน ยุติธรรม, คุณวิภาวรรณ ลือชัย, คุณวิศวมาศ ปาลสาร, คุณทวี วาสนาม, คุณคมปกร วัจนะรัตน์, คุณนริศรา วงษ์ภักดี, คุณเกศรินทร์ สาริกุล, คุณฉัฐดาว เหลืองประทีบกุล, คุณสุรศักดิ์ สัตยาบรรพต, คุณสุภาภรณ์ เดชสุวรรณวณิช, คุณสุรสิทธิ์ ไชยโพธิ์, คุณแกล้ว สิเนรุราช, คุณวาที โรจนบุญญานนท์, คุณพัชรินทร์ มานัสทน, คุณทิพภัสสร อรรถวุฒิศิลป์, คุณสมยศ ชิระนุรังสี, คุณภาคิไนย จีระดิษฐ์, คุณมนัสธยา แตงโสภา, คุณเกียรติศักดิ์ ชูชัย, คุณนันทวรรณ ถูกจิตต์, คุณสุณิสา มีสุโข, คุณนภาพร ฮึ้งวัฒนากุล, คุณปาริชาต มาลาสิน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอใช้โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติไปกับเรา โดยรายได้ทั้งหมด มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะนำไปใช้ในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้เขียนไว้ตามแผนงานยุทธศาสตร์องค์กร

สำหรับผู้สนใจ ต้องการสนับสนุนกิจกรรมการรักษาป่าใหญ่ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านกิจกรรมการสะสมแต้มผ่าน บัตร Bangchak-Cards (Diesel club, Gasohol club) สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ‘สนับสนุนการรักษาป่าใหญ่กับ Bangchak-cards’ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2580-4381 ติดต่อ ฝ่ายระดมทุน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร