เสวนา มาตรการแก้ปัญหาหรือเสียป่าอีกครั้งหนึ่ง

เสวนา มาตรการแก้ปัญหาหรือเสียป่าอีกครั้งหนึ่ง

เวทีเสวนามาตรการแก้ปัญหาหรือเสียป่าอีกครั้งหนึ่ง

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 -15.40 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน (ตรงข้ามวชิรพยาบาล) จัดโดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2 /2561 และได้มีการแถลงผลมติที่ประชุมในประเด็นสำคัญคือ การเห็นชอบพื้นที่เป้าหมาย และร่างกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ในส่วนที่ไม่ได้นำมาดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลทั้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ซึ่งจากมติดังกล่าวมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ฝ่ายที่เห็นด้วยมองว่าหากปฏิบัติได้จริงในร่างกรอบมาตรการดังกล่าว จะทำให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่ดินในป่าที่ชัดเจนและยั่งยืน เนื่องจากปัญหาที่ดินทำกินที่ทับซ้อนในเขตป่า มีความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานอนุรักษ์มาอย่างยาวนานและอาจจะเป็นการเสียพื้นที่ป่าครั้งสุดท้าย แต่ก็มีอีกหลายเสียงที่เห็นต่างและมองว่าหากไม่สามารถปฏิบัติได้จริง กระบวนการแก้ไขปัญหาตามร่างกรอบและมาตรการดังกล่าวไม่ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ขาดความต่อเนื่อง ไม่มีรูปแบบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและทันท่วงทีต่อสถานการณ์ จะกลับเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าแบบในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหาเดิม และอาจทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นปัญหาซ้ำรอยเดิมไม่รู้จบ

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาในพื้นที่ตามประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้ร่วมเวทีเสวนา รวมถึงข้อห่วงกังวลต่อร่างกรอบมาตรการดังกล่าวเพื่อวิพากษ์และหาแนวทางดำเนินงานที่เกิดประสิทธิผลมากที่สุดร่วมกันต่อไป

 

กำหนดการเวทีเสวนามาตรการแก้ปัญหาหรือเสียป่าอีกครั้งหนึ่ง

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 – 13.40 น. พิธีกรกล่าวถึงที่มาในการจัดเสวนา

13.40 – 14.00 น. บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นต่อร่างกรอบมาตรการตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

14.00 – 14.40 น. ข้อคิดเห็นต่อร่างกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) โดย เดโช ไชยทัพ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) และประทีป มีคติธรรม เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางเตือนใจ ดีเทศน์)

14.40 – 15.00 น. แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย สมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

15.00 – 15.20 น. บทเรียนที่ผ่านมาและการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอดีต ตัวอย่างจอมป่าโมเดล และแนวทางปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดย ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

15.20 – 15.40 น. แลกเปลี่ยนซักถาม

กิจกรรมนี้ ถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live มูลนิธิสืบนาคะเสถียร