กาแฟรักษาป่าในงาน Thailand Coffee Fest 2018

กาแฟรักษาป่าในงาน Thailand Coffee Fest 2018

8 – 11 มี.ค. 2561 ฝ่ายงานวิสาหกิจชุมชน ส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมออกร้าน เผยแพร่เรื่องราวการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำโดยการใช้กาแฟ ในงาน Thailand Coffee Fest 2018 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานวิสาหกิจชุมชน ส่วนงานกาแฟ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตกโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนทั้งในและรอบผืนป่ามีประกอบอาชีพอย่างเป็นมิตรกับผืนป่า สามารถอยู่กับป่าได้อย่างสันติสุข ดังคำกล่าวที่ว่า คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่ได้

การส่งเสริมงานกาแฟได้เริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนที่ชุมชนแม่กลองน้อย จังหวัดตาก ชุมชนชาติพันธุ์ม้ง ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่กลอง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อันเป็นสายน้ำหลักที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตคนไทยหลายล้านคนจากป่าจรดสู่ปากอ่าวไทยที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เข้าไปส่งเสริมการฟื้นพื้นที่ป่าจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวให้หันมาสนใจพืชที่เดิมชุมชนเคยปลูกไว้แต่ยังขาดการจัดการ ให้เกิดการจัดการอย่างมีรูปแบบ พัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแทนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมี พร้อมกันนั้นยังได้ส่งเสริมการปลูกไม้ผลยืนต้นดั้งเดิมแซมเพื่อสร้างร่มเงาให้กาแฟ เป็นการคืนพื้นที่สีเขียวให้กับป่าต้นน้ำ และชุมชนยังสามารถสร้างรายได้เสริมจากไม้ผลเหล่านี้อีกทางหนึ่ง

การส่งเสริมงานกาแฟนี้ ใช่เพียงการเปลี่ยนพืชเพาะปลูกจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิด แต่เป็นการทำความเข้าใจว่าชุมชนสามารถอยู่กับป่าอย่างสันติสุขได้อย่างไร เติมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีระบบและมีส่วนร่วม และทำงานภายใต้กรอบกติกาที่มีการกำหนดและยอมรับร่วมกันระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์

จากการเรียนรู้และทดลอง ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่ตั้งชุมชนอยู่ในความสูงที่ได้ระดับเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟ ทำให้ปัจจุบัน กาแฟจากหมู่บ้านแม่กลองน้อยเริ่มเป็นที่ยอมรับจากนักดื่ม เรื่องราวการปลูกกาแฟของชุมชนแม่กลองน้อยได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Coffee Traveler รวมถึงสื่ออื่นๆ อีกหลายแห่ง

แต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนกว่า คือ การทำให้หลายครัวเรือนในชุมชนแห่งนี้เริ่มหันมาสนใจการปลูกกาแฟอินทรีย์แทนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวด้วยสารเคมี และทำให้ชุมชนสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ไปพร้อมๆ กับการรักษาป่าต้นน้ำด้วยความเข้าใจจริง

ผู้สนใจสามารถแวะเวียนพูดคุยสอบถามเรื่องราวการรักษาป่าต้นน้ำแม่กลองด้วยกาแฟ รวมถึงร่วมชิมกาแฟอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแห่งนี้ได้ในงาน Thailand Coffee Fest 2018 บูธหมายเลข L1 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดูรายละเอียดแผนผังได้ที่นี่

ทำความรู้จักเรื่องราวกาแฟรักษาป่าต้นน้ำได้ที่ วารสารสาส์นสืบ ฉบับ กาแฟรักษาป่าต้นน้ำ

 

Thailand Coffee Fest 2018 A Journey of Coffee จากต้นจนจิบ

เตรียมพบกับมหกรรมของคนรักกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia เทศกาลที่รวบรวมคนกาแฟ ทั้งกระบวนการตั้งแต่เกษตรกร โรงคั่วกาแฟ วัตถุดิบ ผู้ส่งออก บาริสต้า ร้านกาแฟ อุปกรณ์เครื่องมือ องค์ความรู้จากทุกภาคส่วนไว้มากที่สุด

ตลอดการเดินทางของกาแฟ A JOURNEY OF COFFEE “จากต้นจนจิบ” จะพาทุกท่านไปพบกับแนวคิด “Make it Sustainable” ที่แฝงอยู่ วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะผลักดันวงการกาแฟไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ตลาดสากล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thailand Coffee Fest 2018

ร่วมสนับสนุนการรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร