ขอคัดค้านการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติออบหลวง

ขอคัดค้านการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติออบหลวง

สืบเนื่องจากกรณีข่าวการเปิดรับความคิดเห็นเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง (บางส่วน) เพื่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีความกังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องมีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง จำนวน 253 ไร่ จากรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ระบุว่า

“ต้องสูญเสียไม้ใหญ่ยืนต้นถึง 43,778 ต้น สูญเสียแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า” ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดไปอย่างถาวร และที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ขอใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายแห่งไม่สามารถหาพื้นที่ปลูกป่าทดแทนได้ อีกทั้งสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2562-2566) ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลล่าสุดปี พ.ศ. 2566 พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าลดลงจากปีที่ผ่านมามากถึง 300,000 กว่าไร่

ด้วยเหตุผลดังกล่าว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุม ป้องกัน พื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์

ได้โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ อีกทั้งประเทศไทยมีระบบการจัดการน้ำทางเลือกที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการเกษตรโดยไม่ต้องทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และเพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรยื่นหนังสือให้กับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สภาพป่าเต็งรังในพื้นที่โครงการ
ภาพจากรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ลําน้ําบริเวณพื้นที่หัวงาน ในรายงานระบุว่า มีน้ําค่อนข้างใส กว้างประมาณ 3 เมตร ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร พื้นน้ํามีลักษณะเป็นดินทราย สองฝั่ง เป็นป่าเต็งรัง