• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ น้ำมันรั่ว : กับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

น้ำมันรั่ว : กับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

อีเมล พิมพ์ PDF
news_02_01_oilวันที่ 20 เมษายนเกิดอุบัติเหตุการระเบิดและเพลิงไหม้แท่นขุดเจาะ น้ำมันในอ่าวเม็กซิโกของบริษัท British Petroleum (BP) ซึ่งตั้ง อยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งเมืองพอร์ตออฟเวนิซ  รัฐหลุยเซียนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 84 กิโลเมตรผ่านมา เป็นระยะเวลากว่า 70 วันผลกระทบจากน้ำมันรั่วก็ยัง คงมีให้เห็นอยู่ทั่วไปตามชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก

เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลสู่ทะเลครั้งนี้นับว่า เป็นหายนะต่อสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของโลกโดยไม่นับ รวมถึงความสูญเสียต่อเศรษฐกิจ

การเกิดน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลหรือ Oil spill นั้นเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเช่นการเกิด อุบัติเหตุท่อส่งน้ำมันกลางทะเลรั่วอุบัติเหตุเรืออับปางหรือชน กันการขนถ่ายน้ำมันการถ่ายน้ำมันเครื่องการระบาย น้ำออกจากตัวเรือเป็นต้น

การรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลในปริมาณมากหรือมี คราบน้ำมันติดค้างอยู่เป็นเวลานานโดยปราศจากการป้องกันและการบริหารจัดการจะส่งผล กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเลผลกระทบ ที่จะตามมาในอนาคตคือปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ

การปนเปื้อนน้ำมันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทะเลเนื่องจากน้ำมันบนผิวน้ำไปขัดขวางการถ่ายเทก๊าซออกซิเจนระหว่าง อากาศและน้ำทำให้เกิดน้ำเน่าเสียสัตว์น้ำ ขาดออกซิเจนและรากต้นไม้ในป่าชายเลนไม่สามารถหายใจได้จึงเป็นการทำลายระบบ นิเวศป่าชายเลน

ผลกระทบต่อสัตว์
สัตว์ที่ ได้รับผลกระทบมีตั้งแต่สัตว์น้ำขนาดเล็กเช่นปลาแพลงตอนสัตว์ เปลือกแข็ง (เช่นกุ้งเคย krill ซึ่งมี บทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหาร) นกทะเลเพนกวินนากทะเลแมวน้ำสิงโต ทะเลแต่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและมีอัตราการตายสูงมักเป็นพวกนก น้ำ

1.ทางกายภาพ (Physical impact)
เมื่อขนสัตว์ซึ่งปกติจะกันน้ำ (ทำให้ สัตว์ลอยน้ำได้และรักษาอุณหภูมิของร่างกาย) ถูกน้ำมัน เปื้อนจะจับกันเป็นก้อนทำให้น้ำซึมเข้าถึงผิวหนังมีผลให้ สัตว์ไม่สามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายได้จึงหนาวตาย (เนื่องจากอุบัติเหตุเหล่านี้มักเกิดในต่างประเทศเขตหนาวเช่นแคนาดาอเมริกา เหนือหรืออาจเกิดoverheatถ้าเกิดในเขตร้อน) และอาจทำ ให้สัตว์จมน้ำตายได้นอกจากนั้นคราบน้ำมันยังอาจอุดตันจมูกปากหรือ ระคายเคืองตาได้และในภาวะดังกล่าวสัตว์ผู้ ล่าก็จะล่าสัตว์เหล่านี้ได้โดยง่าย (แต่หมายถึงได้กินอาหารที่ปน เปื้อนสารพิษ) นอกจากนี้คราบน้ำมันที่เคลือบผิวหนังจะถูกดูด ซึมเข้าสู่ร่างกายไปยับยั้งการสืบพันธ์และการเจริญเติบโตโดยเฉพาะ ไข่นกจะไม่สามารถฟักออกเป็นตัวได้

2.การปน เปื้อนของสารพิษ(Toxic contamination)
น้ำมันมีความเป็นพิษต่อทางเดินอาหาร (ทำให้ เกิดแผลหลุมและมีเลือดออกในทางเดินอาหาร),ตับ,ตับอ่อน,ไต (ทำลาย เนื้อเยื่อเหล่านี้อย่างรุนแรง),ปอด (ปอดบวมจากการสำลักพบได้เป็นปกติในกรณีเช่นนี้),ระบบ ประสาทส่วนกลางและมีผลระยะยาวต่อระบบสืบพันธุ์โดยน้ำมัน สามารถเข้าสู่ตัวสัตว์ได้ทั้งทางการหายใจ (ไอระเหย) ซึมผ่าน ทางผิวหนังและทางปาก (จากการปนเปื้อนในอาหารและจาก พฤติกรรมการไซร้ขนเมื่อขนเปื้อนน้ำมันจะทำให้สารที่เป็นพิษจาก น้ำมันจะเข้าสู่ตัวสัตว์ได้)  

3.ผลต่อแหล่งอาหาร (Food resource contamination)
สัตว์น้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันจะมีสารพิษในตัวเมื่อ สัตว์ผู้ล่ากินเข้าไปก็จะได้รับสารพิษและสัตว์ที่ปนเปื้อนมักมีกลิ่น น้ำมันทำให้ผู้ล่าไม่กินเกิดภาวะขาดอาหาร

นอกจากนี้คราบน้ำมันยังปิดกั้นแสงสว่างที่สองลง มาสู่พื้นท้องน้ำมีผลต่อขบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำน้ำมันที่ ความเข้มข้นสูงอาจทำให้สัตว์น้ำตายได้น้ำมันที่มีความหนาแน่นสูงเมื่อจม ลงสู่พื้นท้องทะเลมีผลต่อสัตว์หน้าดินแนว ปะการังและแหล่งหญ้าทะเลคราบน้ำมันเมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ ชายฝั่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศ หาดทราย

news_02_02_oil


ผลกระทบที่กล่าวมานี้จะทำให้คุณภาพของแหล่งท่อง เที่ยวลดลงและทำให้เกิดความเสียหายแก่กิจกรรมการใช้ ประโยชน์ต่างๆ เช่นกิจกรรมนันทนาการชายหาดการทำประมงการเพาะเลี้ยงฯลฯ

สำหรับประเทศไทยกรมควบคุมมลพิษได้บันทึก ข้อมูลสถิติไว้ พบว่า สถานการณ์อุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงทะเลตั้งแต่ปี 2516-2547 พบมี อุบัติเหตุทางเรือทำให้มีน้ำมันรั่วไหลลงทะเลทั้งสิ้น 90 ครั้งใน พื้นที่ 22 จังหวัดที่มีชายฝั่งติดทะเลโดยเฉพาะจ.ชลบุรีและระยองถือว่ามี ปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่สุด

โดยเฉพาะจากกรณีเรือ Eastern Fortitude และเรือ Kotawijawa ชนกับเรือ Skyace และจาก สถิติที่ทำการรวบรวมโดยกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีกระทรวง คมนาคมในช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 ถึงปีพ.ศ. 2547 พบว่า เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลเฉลี่ยปีละประมาณ 12 ครั้งโดยปีพ.ศ. 2542 เป็นปีที่เกิดเหตุมากที่สุดคือ 18 ครั้งพื้นที่

ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการชลบุรีและระยองที่ เหลือกระจายในจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้เช่นชุมพรนครศรี ธรรมราชสงขลาและภูเก็ตเป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณท่อรับน้ำมันดิบกลางทะเลของบมจ.ไทยออยล์ เขตอ่าวอุดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน2548

...

เรียบเรียงจาก
1. สพ.ญ. จริยา สุตานนท์ไพบูลย์.   ผลกระทบจากน้ำมันรั่วที่มีต่อสัตว์Oil spill impact in wildlife
2.กรมควบคุมมลพิษ.โครงการ การจัดทำคู่มือการประเมินความเสียหายจากระบบนิเวศและทะเลจากน้ำมันรั่วไหล. http://www.marinepcd.org

ที่มาของภาพ
1. http://www.elaw.org/taxonomy/term/834
2. http://www.thedailygreen.com
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร