เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาของพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 20 ทุน

เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาของพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 20 ทุน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาของพนักงานพิทักษ์ป่า หรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า (ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก) จำนวน 20 ทุน

แบ่งเป็น ทุนจากมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ จำนวน 3 ทุน และทุนจากมูลนิธิ SCG จำนวน 17 ทุน

โดยเป็นการให้ทุนตั้งแต่ระดับการศึกษา ณ ปัจจุบัน จนจบปริญญาตรี (หากผลการศึกษาขณะรับทุนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ก.ค. 64
.

ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุน

.
ดูตัวอย่างการกรอกเอกสารขอรับทุน

โปรดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ส่งกลับมาที่ สำนักงานบริหารงานกลางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

 • ใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 4 หน้า
 • สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
 • สำเนาผลการเรียนล่าสุด
 • หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาและรับรองความประพฤติ

 

เกณฑ์การพิจารณามูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ

หัวหน้าอุทยานหรือหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นผู้คัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์เบื้องต้น

1. ผู้ปกครอง

 • ผู้พิทักษ์ป่าที่มีรายได้น้อย (ไม่เป็นข้าราชการ)
 • เป็นผู้อุทิศตนทางานนอกเวลาเพื่อสาธารณประโยชน์
 • ต้องอยู่ในชุดลาดตระเวนหรือสนับสนุนการลาดตระเวน เพราะเป็นหน่วยที่เสี่ยงภัยที่สุด หากมิใช่ตาแหน่ง “พนักงานพิทักษ์ป่า” หรือ “เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า” ต้องมีคำสั่งให้ทำหน้าที่ลาดตระเวน
 • กรณี “การจ้างค่าตอบแทนบุคคลภายนอก” ต้องเป็นการจ้างในงาน 3 ประเภท (1) งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า (2) งานควบคุมไฟป่า (3) งานตรวจปราบปรามการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ
 • ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 • ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ไม่อยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัย
 • ไม่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่อย่างใด
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่ง “พนักงานพิทักษ์ป่า” “เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า” หรือมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานลาดตระเวน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • กรณีมีบุตร/ธิดา มากกว่า 1 คน ให้หัวหน้าพิจารณาเสนอ บุตร/ธิดา คนแรก ก่อนพิจารณาบุตรคนต่อไป
  .

2. บุตร/ธิดา ผู้รับทุน

 • บุตร/ธิดาต้องมีผลการเรียนอยู่เกณฑ์ดี (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.5)
 • มีความประพฤติดี ช่วยเหลืองานผู้ปกครองและส่วนรวมโดยสม่ำเสมอ
 • มีสัญชาติไทยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • มีฐานะยากจน พิจารณาจากรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 • มีสุขภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ผู้ที่ขอทุนและพี่น้องในครอบครัว ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น

.
เกณฑ์การพิจารณามูลนิธิ SCG

หัวหน้าอุทยานหรือหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นผู้คัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์เบื้องต้น

1. ผู้ปกครอง

 • ผู้พิทักษ์ป่าที่มีรายได้น้อย (ไม่เป็นข้าราชการ)
 • เป็นผู้อุทิศตนทำงานนอกเวลาเพื่อสาธารณประโยชน์
 • ต้องอยู่ในชุดลาดตระเวนหรือสนับสนุนการลาดตระเวน เพราะเป็นหน่วยที่เสี่ยงภัยที่สุด หากมิใช่ตำแหน่ง “พนักงานพิทักษ์ป่า” หรือ “เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า” ต้องมีคำสั่งให้ทำหน้าที่ลาดตระเวน
 • กรณี “การจ้างค่าตอบแทนบุคคลภายนอก” ต้องเป็นการจ้างในงาน 3 ประเภท (1) งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า (2) งานควบคุมไฟป่า และ (3) งานตรวจปราบปรามการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ
 • ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 • ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ไม่อยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัย
 • ไม่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่อย่างใด
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่ง “พนักงานพิทักษ์ป่า” “เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า” หรือมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานลาดตระเวน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • กรณีมีบุตร/ธิดา มากกว่า 1 คน ให้หัวหน้าพิจารณาเสนอ บุตร/ธิดา คนแรก ก่อนพิจารณาบุตรคนต่อไป

** ข้อมูลเฉพาะประกอบการพิจารณา คือ ไม่เคยได้รับการบาดเจ็บ/เคยได้รับการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

2. บุตร/ธิดา ผู้รับทุน

 • บุตร/ธิดาต้องมีผลการเรียนอยู่เกณฑ์ดี (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.5)
 • มีความประพฤติดี ช่วยเหลืองานผู้ปกครองและส่วนรวมโดยสม่ำเสมอ
 • ผู้ที่ขอทุนและพี่น้องในครอบครัว ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น

การเรียงลำดับข้อมูล

 1. พื้นที่เสี่ยงภัย
 2. รายได้สุทธิ
 3. จำนวนสมาชิกในครอบครัว