สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก

สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก

13 – 14 มีนาคม มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก ฉบับย่อ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก ต่อกรมป่าไม้ และผู้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับพาวเวอร์พอยต์ รายงานสรุปผลงานดำเนินโครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการชี้แจงภาพรวมกิจกรรมที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และกรมป่าไม้ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในปีที่ผ่านมา ก่อนนำไปสู่การดำเนินงานในระยะต่อไป

สามารถชมรายงานสรุปผลงานดำเนินโครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตกได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด powerpoint สรุปผลงาน
โครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก

 

ดูเพิ่มเติม รายละเอียดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก

 


จัดทำโดย ผู้จัดการโครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก