คู่มือเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร

คู่มือเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร

อนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จัดสร้างขึ้นในปี 2534 แล้วเสร็จเดือนเมษายน 2536 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอนุสรณ์สถานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงการสละชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร และสานต่อเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

อาคารอนุสรณ์สถานถูกสร้างให้มีความทันสมัย ในรูปแบบที่เรียบง่าย กลมกลืนกับธรรมชาติ อาณาเขตโดยรอบทั้งหมดจะถูกปิดล้อมด้วยเนินดินที่ถมสูงขึ้นเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ แต่มีขอบเขตของตัวเองชัดเจน และเพื่อป้องกันเสียงระหว่างภายใจกับภายนอกอาคาร ทำให้ผู้มาเยือนมีสมาธิกับเรื่องราวภายในอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงการอยู่ร่วมกันระหว่าง การพัฒนาของเมือง เทคโนโลยี และการอนุรักษ์ ซึ่งต่างก็เป็นสิ่งสำคัญ และจะต้องดำเนินไปทั้งสองด้าน โดยอนุสรณ์สถานแห่งนี้ต่างจากที่อื่นๆ ตรงที่ไม่ใช่แค่สถานที่ที่แสดงออกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ หรือเพื่อเตือนความทรงจำเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการแสดงออกถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ และการสานต่อทางความคิดของ สืบ นาคะเสถียร อีกด้วย

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานด้วยจิตที่สงบ จะได้ขบคิดถึงทุกความหมายนัยยะที่แฝงเอาไว้ในสถาปัตยกรรมแห่งนี้ และซึมซับถึงอุดมการณ์ของคุณสืบที่หวังจะให้ คนในประเทศไทยเกิดความเข้าใจ สนใจงานอนุรักษ์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมกันรักษาป่าไม้ของประเทศไทยให้คงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นต้นน้ำ เป็นลมหายใจของคนในชาติต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร