การเสนอชื่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เพื่อเข้าร่วมเป็นมรดกโลกกับยูเนสโก (ฉบับภาษาไทย)

การเสนอชื่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เพื่อเข้าร่วมเป็นมรดกโลกกับยูเนสโก (ฉบับภาษาไทย)

Nomination of the Thung Yai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary to be a U.N.E.S.C.O. World Heritage Site หรือ การเสนอชื่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เพื่อเข้าร่วมเป็นมรดกโลกกับยูเนสโก ฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี 2533 เขียนโดย สืบ นาคะเสถียร และ เบลินดา สจ๊วต-ค็อกซ์

ในการผลิตและจำพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการจัดพิมพ์ในรูปแบบภาษาไทยครั้งแรก จากต้นฉบับดั้งเดิมที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งก่อนหน้านี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้นำเอกสารชิ้นนี้มาจัดพิมพ์ไปแล้วครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง สู่การจัดการผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 แต่เป็นการจัดพิมพ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษตามต้นฉบับเดิม

สำหรับการผลิตและจัดพิมพ์ในรูปแบบภาษาไทยนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่า ในการตรวจสอบข้อมูลการแปล และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสถานภาพให้ตรงกับข้อมูลในปัจจุบันมากที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วย ชวลิต วิทยานนท์ โดม ประทุมทอง วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ และอัครชัย อักษรเนียม ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การผลิตและจัดพิมพ์ รายงานการเสนอชื่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เพื่อเข้าร่วมเป็นมรดกโลกกับยูเนสโก ในรูปแบบภาษาไทยครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องการดูแลรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าให้เข้าใจถึงความเป็นมาของการนำเสนอพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติขึ้นเป็นมรดกโลก และตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องช่วยกันรักษามรดกชิ้นนี้เพื่อให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร