สถานการณ์ป่าไม้ 2564

สถานการณ์ป่าไม้ 2564

ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ 102,353,484.76 ไร่ หรือร้อยละ 31.64 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด

แต่เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2562 และ 2563 โดยแบ่งรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

(1) พื้นที่ป่าไม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

(2) พื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้

(3) พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ไม่ มีการเปลี่ยนแปลง

(4) พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้

พบว่า 102,163,875.18 ไร่ หรือร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา

มีพื้นที่ 320,197.52 ไร่ ที่ถูกเปลี่ยนสภาพจากพื้นที่ป่าไม้เป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่นๆ

ในขณะเดียวกัน มีพื้นที่ 189,609.58 ไร่ เปลี่ยนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่นๆ กลับมาเป็นพื้นที่ป่าไม้รวมถึงพื้นที่ป่าไม้ที่มีการฟื้นคืนสภาพตามธรรมชาติ

ทั้งนี้ตามประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ทั้งป่าเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไทย ยังไม่ครบตามเป้าหมาย ต้องเพิ่มพื้นที่ป่าไม้อีก 27,057,995.10 ไร่ โดยการเร่งผนวกพื้นที่อนุรักษ์จากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจัดตั้งป่าชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคเอกชนปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจ