สำรวจพื้นที่เชื่อมป่า เขาสนามเพรียง-คลองวังเจ้า

สำรวจพื้นที่เชื่อมป่า เขาสนามเพรียง-คลองวังเจ้า

ในแผนยุทธศาสตร์การทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของประเทศ จึงจัดตั้งโครงการแนวทางเชื่อมผืนป่าตะวันตก โดยโครงการนี้จะจัดทำข้อมูลและศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการจัดทำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศป่าระหว่างเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงกับอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า บริเวณบ้านไร่พิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร

ประกอบกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ก็ได้มีการจัดทำแผนโดยมีพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการผนวกพื้นที่เพิ่มเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย แต่เนื่องจากพื้นที่ผนวกทั้งสองฝั่งไม่ได้เป็นป่าติดกัน เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ถนน การทำพื้นที่เกษตรของชุมชน อ่างเก็บน้ำ

ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงได้ลงไปศึกษาพื้นที่ ตรวจสอบดูว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ป่าขาดออกจากกัน ตรวจเช็คสภาพของป่า และศึกษาข้อมูลของสัตว์ป่าเพื่อนำไปสู่แนวทางในการเสนอระดับนโยบายในการให้ความสำคัญของการเชื่อมพื้นที่ป่า และวิธีการเชื่อมป่า เพื่อให้กระจายความหลากหลายของป่าผืนใหญ่ ออกไปสู่ผืนป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

 

 

ผลจากการลงสำรวจพื้นที่พบว่า บริเวณพื้นที่ที่เป็นเขตของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงบริเวณตอนบนมีการบริหารจัดการเป็นพื้นที่ป่าชุมชนอยู่ประมาณ 3 ชุมชน คือ ป่าชุมชนหนองแดน ป่าชุมชนบ้านคลองลึก ป่าชุมชนบ้านไร่พิจิตร ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่จะผนวกเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพียงอยู่แล้ว ส่วนพื้นที่ตอนล่างเป็นป่าคงสภาพ มีพื้นที่เป็นบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองไพรสามารถที่จะเชื่อมต่อกันมาถึงบริเวณพื้นที่ริมถนนสายเส้น 1116 ทางหลวงชนบท เพราะฉะนั้นบริเวณสองพื้นที่นี้เชื่อมต่อกันอยู่แล้วเพียงแต่พื้นที่ถูกแบ่งขาดกันตรงเส้นถนนสาย 1116 ทางหลวงชนบท แค่บริเวณนี้บริเวณเดียว และมีบริเวณแนวทางความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมป่า บริเวณข้างสองฝั่งถนนสาย 1116 ซึ่งมีป่ายาวประมาณ 350 เมตรและนำหลักวิชาการมาใช้ในการทำข้อเสนอสู่ระดับนโยบายในการเชื่อมพื้นที่ป่าบริเวณนี้ต่อไป

ด้วยสถานะพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ได้มีกฎหมายดูแลอย่างเข้มข้นเหมือนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และประกอบกับพื้นที่ป่าบริเวณนี้ยังเป็นพื้นที่ป่าคงสภาพ และยังมีความพร้อมที่จะสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ป่าผืนใหญ่ เพื่อกระจายความหลากหลายทั้งพันธุ์พืช และสัตว์ป่า จากป่าตะวันตกผืนใหญ่ได้ จึงถือเป็นอีกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผนวกรวมเพื่อเชื่อมผืนป่าอนุรักษ์ทั้ง 2 แห่งเข้าไว้ด้วยกัน

 

 

ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปทำความเข้าใจแก่ชุมชนถึงการขอนำพื้นที่ดังกล่าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของป่าอนุรักษ์ และได้รับความเห็นชอบจากชุมชนเป็นอย่างดี

 

ร่วมรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านการบริจาคเงินทางบัตรเครดิต

 


รายงาน ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เรียบเรียง ณัฐสุมญชุ์ โภชะ นักศึกษาฝึกงาน