สำรวจข้อมูลจุดสกัดทีชอแม ประตูสู่มรดกโลกทุ่งใหญ่ฯ

สำรวจข้อมูลจุดสกัดทีชอแม ประตูสู่มรดกโลกทุ่งใหญ่ฯ

ในแผนงานจัดการป่าตะวันตก 20 ไร่ เป้าหมายของกิจกรรมนี้คือการจัดทำรายงานการจัดการกลุ่มป่าตะวันตกทั้งผืนป่าให้ออกมาเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยหนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการไปตลอด 2 ปีที่ผ่านมา คือการสนับสนุนงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 25 เส้นทางลาดตระเวนทั่วทั้งกลุ่มป่า ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลลาดตระเวน 25 จุดสำคัญทั่วผืนป่าตะวันตก เพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดการกลุ่มป่าตะวันตกต่อไป

นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว อีกภารกิจที่กำลังดำเนินการควบคู่กันไปคือ การเก็บข้อมูลหน่วยพิทักษ์ป่าหรือจุดสกัดบางแห่งที่อยู่ใกล้จุดลาดตระเวน หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยคุกคาม โดยล่าสุด (8-10 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่แรก คือ จุดสกัดทีชอแม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก

จุดสกัดทีชอแม ถือได้ว่าเป็นประตูสู่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก เป็นทางเข้าออกทางเดียวที่เดินทางโดยรถยนต์ได้ มีชุมชนปกาเกอะญอตั้งถิ่นฐานอยู่หลายกลุ่มบ้าน การเก็บข้อมูลนี้เน้นไปในเรื่องของการสำรวจข้อมูลการเข้าออกพื้นที่ทั้งจากบุคคลภายนอกเข้าไปในชุมชน และจากชุมชนออกมาข้างนอก ที่ได้บันทึกไว้ ณ จุดสกัด รวมถึงข้อมูลเรื่องความพร้อม และปัญหาที่พบจากการทำงานในพื้นที่นั้น

การเก็บข้อมูลการเข้าออกพื้นที่ทำให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้นว่า แนวโน้มการประกอบอาชีพการเกษตรจากการเข้าออกของพ่อค้า หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อรักษาระบบนิเวศ และจัดทำเป็นรายงานการจัดการกลุ่มป่าตะวันตกต่อไป

 

ร่วมรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรผ่านบริการบัตรเครดิต

 


รายงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร