สรุปโครงการ รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร

สรุปโครงการ รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร

รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยสืบทอดเจตนารมณ์ตามแนวคิดของคุณสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เสียชีวิตลงด้วยการทำอัตวินิบาตกรรมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533

มูลนิธิสืบฯ มีบทบาทหลักในการสนับสนุนงานอนุรักษ์ป่า สัตว์ป่า และรณรงค์คัดค้านโครงการและนโยบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผืนป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรตลอดจนพื้นที่อนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก และแหล่งธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย อีกทั้งการดำเนินการจัดการกลุ่มป่าตะวันตกในการรวบรวมข้อมูลแผนการจัดการผืนป่าตะวันตกควบคู่ไปกับการทำงานเชิงปฏิบัติการ ผ่านงานพัฒนาระบบการลาดตระเวน ทั้งในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ภาคประชาสังคม และภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำเสนอรูปแบบการแก้ปัญหาไปสู่พื้นที่อื่นๆ สู่ระดับนโยบายของชาติ

นอกจากนี้ มูลนิธิสืบฯ ยังเป็นองค์กรที่นำเสนอข้อมูลทางวิชาการในด้านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าตะวันตก มีเอกสารทางวิชาการ และเอกสารเพื่อการจัดการผืนป่าตะวันตก มีกิจกรรมร่วมกับภาครัฐองค์กรภาคเอกชน และสาธารณชนใน

การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกอย่างสม่ำเสมอ และยังคงบทบาทในการเป็นองค์กรหลักในการเผยแพร่เรื่องราวและแนวคิดตลอดจนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรำลึกถึง คุณสืบ นาคะเสถียร

แม้ว่ามูลนิธิสืบฯ จะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แต่ด้วยระยะเวลากว่า 28 ปี ชื่อ สืบ นาคะเสถียร จึงเริ่มเลือนหายไปจากสังคมไทย ด้วยความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในการสานต่องานอนุรักษ์ตามเจตนารมณ์ของสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิสืบฯ จึงใช้วาระครบรอบ 28 ปี จัดทำโครงการรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์ และเรื่องราวการทำงานของมูลนิธิสืบฯ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเผยแพร่การทำงานของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและสังคมหันมามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อเผยแพร่การทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และชีวิตของสืบ นาคะเสถียร

2. เพื่อปลุกจิตสำนึกของสาธารณชนในทุกภาคส่วน ให้เกิดแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติโดยใช้แนวคิดของสืบ นาคะเสถียร และผลงานที่เป็นรูปธรรมของมูลนิธิสืบฯ

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านเวทีเสวนา และการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ

4. เพื่อระดมทุนเข้าสมทบกองทุนมูลนิธิสืบฯ สนับสนุนให้ให้องค์กรสามารถอยู่ได้ และสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ แบ่งเป็น 2 ช่วงกิจกรรม คือ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม –1 กันยายน 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานีและ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร