ลาดตระเวนดูแลป่าชุมชนบ้านพุบ่อง

ลาดตระเวนดูแลป่าชุมชนบ้านพุบ่อง

30 มกราคม เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 (ด่านช้าง) กรมป่าไม้ และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านพุบ่อง ร่วมเดินลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพุบ่อง พร้อมทดลองการเก็บข้อมูลระหว่างกรลาดตระเวนในรูปแบบเดียวกับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

ในการดูแลรักษาป่าพื้นที่สงวนแห่งชาติรอบพื้นที่อนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ผลักดัน ประสาน ให้การสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่หน่วยป้องกันรักษาป่าในสร้างระบบและรูปแบบการดูแลรักษาป่าสงวนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการประสานให้เกิดการลาดตระเวนดูแลพื้นที่ คือ ภารกิจหนึ่งที่กำลังเดินการอยู่ในขณะนี้

โดยในการเดินลาดตระเวนดูแลพื้นที่ป่าสงวน มูลนิธิสืบฯ ยังได้วางเป้าหมายให้มีชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าสงวนมาร่วมลาดตระเวนด้วย เพื่อสร้างแนวร่วมการดูแลรักษาป่าจากภาคประชาชน ซึ่งจะเน้นไปที่คณะกรรมการป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นดูแลป่าชุมชนนั้นๆ เป็นหลัก

ภารกิจการลาดตระเวนที่นำเสนอในครั้งนี้ เป็นงานลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพุบ่อง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 (ด่านช้าง) โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านพุบ่องมาร่วมเดินลาดตระเวนดูแลป่าชุมชนของตัวเองด้วยอีกหลายกำลัง

นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ สพ.1 ยังได้ทดลองนำเอาความรู้จากการอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานป้องกันรักษาป่า” ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าเมื่อปลาย 2560 ที่ผ่านมา มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อนำข้อมูลที่พบระหว่างการลาดตระเวนกลับไปในการวางแผนป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าต่อไป

ในเบื้องต้นของการลาดตระเวนนี้ยังขาดความพร้อมในส่วนของการเก็บข้อมูล เช่น ไม่ได้นำแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลมาใช้ โดยในการลาดตระเวนครั้งต่อๆ ไปมูลนิธิสืบฯ จะประสานให้เกิดการลาดตระเวนอย่างเต็มรูปแบบและมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านของรายละเอียดการเก็บข้อมูล ระยะทางการลาดตระเวน (การลาดตระเวนนี้ใช้เวลา 1 วัน) การกำหนดพื้นที่ในการลาดตระเวน รวมถึงการประชุมวางแผน

ป่าชุมชนบ้านพุบ่อง เป็นป่าชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมป่าไม้ จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีพื้นที่จำนวน 878 ไร่ เป็นพื้นที่เป้าหมายในอดีตที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผลักดันให้เกิดกระบวนการรักษาป่ารอบบ้านในรูปแบบป่าชุมชน ป่าชุมชนแห่งนี้มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ มีไผ่รวกขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นคลังอาหารให้แก่ชุมชนละแวกนั้นเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งปีตามฤดูกาล โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนเป็นผู้กำกับดูแลไม่ให้เกิดการใช้จนเกินขีดการรองรับของพื้นที่

สำหรับกิจกรรมลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร นอกจากทำหน้าที่ประสานกิจกรรมแล้ว ยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งในการเดินลาดตะเวนเพื่อใช้เป็นค่าเดินทางและเสบียงแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ร่วมสนับสนุนการทำงานรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรโดยการสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคาร

 


รายงาน เกษียร จันทร เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร