รักษาป่าสงวน รักษาป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร

รักษาป่าสงวน รักษาป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร

ต้นเดือนมีนาคม มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดประชุมสรุปรายงานผลการลาดตระเวนร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า กจ.5 ซองกาเรีย กรมป่าไม้ เรื่องการ ดูแลพื้นที่ป่าสงวนรอบๆ ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูล และการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่หน่วยป้องกันดูแลรักษาป่ารับผิดชอบ เพราะจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน หน่วยป้องกันดูแลรักษาป่าจะรายงานเฉพาะที่หน่วยลงพื้นที่ปฏิบัติงาน แต่ไม่นับรวมหรือรายงานผลการปฏิบัติงานที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น ทำให้ข้อมูลนั้นอาจไม่ครบถ้วนและไม่เชื่อมร้อยผืนป่าในภาพรวมได้ทั้งหมด

ประเด็นสำคัญ คือ การผลักดันให้หน่วยป้องกันดูแลรักษาป่าจัดพิกัดระหว่างการเดินลาดตระเวน เพื่อความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลเรื่องระยะทางในการลาดตระเวนแต่ละครั้ง ตรวจสอบความถี่ว่าเส้นทางในการลาดตระเวนเราไปในพื้นที่มากน้อยอย่างไร เพื่อนำมาประกอบการวางแผนในการลาดตระเวนในครั้งต่อๆ ไป

 

 

นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่ป่าภายใต้การดูแลของหน่วยป้องกันรักษาป่า กจ.5 ซองกาเรีย เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พบภัยคุกคามด้านการบุกรุกเพื่อเข้าเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าสำหรับการใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น

ในรายงานพบว่า พื้นที่บุกรุกนั้น จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากหน่วยป้องกันรักษาป่า โดยพื้นที่ในการดูแลของหน่วยป้องกันรักษาป่า กจ.5 ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลไล่โว่ ตำบลหนองลู และตำบลปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีขนาดพื้นที่ 245,837.55 ไร่

เรื่องนี้เป็นงานที่ต้องวางแผนร่วมกันเพื่อดูแลรักษาป่ากันต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจต้องทำงานเชื่อมร้อยกับพื้นที่อนุรักษ์ข้างเคียงมากยิ่งขึ้น

 

 

ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้เสนอให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการจัดทำข้อมูลพื้นที่ไปร่วมสังเกตการณ์วิธีนำเสนอข้อมูลการลาดตระเวนของเส้นทางลาดตระเวนร่วม ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก – เขาแหลม – ลำคลองงู เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลของหน่วยป้องกันรักษาป่า

ปัจจุบัน มูลนิธิสืบนาคะเสถียรทำงานร่วมกับกรมป่าไม้ ในการส่งเสริมให้หน่วยป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้สามารถออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการเชื่อมร้อยข้อมูลกับพื้นที่ข้างเคียง เช่น กับหน่วยป้องกันรักษาป่าอื่น หรืออาจร่วมแชร์ข้อมูลกับพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียง เพื่อสร้างฐานข้อมูลในการดูแลรักษาป่าให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมส่งเสริมที่ผ่านมา (ในการทำงานร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า กจ.5) เช่น (1) การหารือเรื่องของข้อมูลพื้นที่เพื่อการวางแผนการทำงาน (2) การร่วมเดินตรวจสอบพื้นที่บุกรุก และการลักลอบตัดต้นไม้ตามที่ได้รับแจ้ง (3) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ GPS ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า (4) การร่วมประชุมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ประจำทุกเดือน ในเขตรับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.5

 

 

ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรผ่านการสนับสนุนทางบัตรเครดิต

 


รายงาน มนตรี กุญชรมณี เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร