กรมอุทยานฯ ยืนยัน พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ เก็บหาของป่าได้แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบป่า

กรมอุทยานฯ ยืนยัน  พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ เก็บหาของป่าได้แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบป่า

เนื้อหาเรื่อง กรมอุทยานฯ ยันยัน  พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ เก็บหาของป่าได้แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบ นี้ คัดลอกมาจากคำชี้แจงของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่อง เก็บหาของป่า

สืบเนื่องจากที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าประชาชนมีข้อห่วงกังวลต่อการพิจารณากฏหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.อุทยาน และพ.ร.บ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยวันพรุ่งวันนี้(27 ก.พ.62) จะมีกลุ่มตัวแทนผู้คัดค้านเดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้ยุติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับ

ประเด็นข้อกังวลสำหรับร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะชาวบ้าน ชุมชนโดยรอบพื้นที่อุทยานฯ, วนอุทยาน หรือพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ตามร่าง พ.ร.บ. อุทยานฯ ฉบับใหม่นี้ เป็นข้อห่วงกังวลในเรื่อง “เมื่อคนอยู่กับป่า หาของป่าไม่ได้จะอยู่อย่างไร”

 

 

เมื่อวันที่26 ก.พ.2562 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช จึงออกมาชี้แจ้ง ผ่านทางเฟสบุ๊คส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในประเด็นดังกล่าว

โดยกรมอุทยานฯ ยืนยันว่า ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ ประชาชนสามารถเข้าไปเก็บหาของป่าได้โดยทำเป็นโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ…. 

มาตรา 64 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา และควบคุมการใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาติที่ได้ประกาศกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ในกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นว่าพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติตามวรรคหนึ่งแห่งใด มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลที่มีศักยภาพเหมาะสมเพียงพอในการเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ และเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อยู่โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติดังกล่าว

ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอรัฐมนตรี เพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในอุทยานแห่งชาตินั้นเป็นประกาศกระทรวง เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตโครงการที่จะดำเนินการซึ่งจัดทำด้วยระบบภูมิสารสนเทศ หรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงแนบท้ายประกาศกระทรวงนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและลดการพึ่งพิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ

โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่จะดำเนินการภายใต้ประกาศกระทรวงตามวรรคสองให้มีระยะเวลาไม่เกินยี่สิบปีและจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ และแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาตินั้น และอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับอนุญาตภายใต้โครงการที่จะดำเนินการ หน้าที่ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพภายในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการ ประเภท ชนิด จำนวนหรือปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลที่อนุญาต ให้เก็บหาหรือ ใช้ประโยชน์ ช่วงระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มาตรการตรวจสอบและควบคุมผลกระทบ และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตการเก็บหาหรือ ใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ และการสิ้นสุดการอนุญาต มาตรการกำกับดูแล การตรวจสอบ การติดตาม การควบคุม ผลกระทบและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หรือทรัพยากรธรรมชาติและการประเมินผลการดำเนินโครงการ และแนวทางในการลดการพึ่งพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลของบุคคลที่ได้รับอนุญาตในเขตพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงที่ตราขึ้นตามมาตรานี้ หากเป็นการเก็บหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามประเภท ชนิด และจำนวนตามที่ได้รับอนุญาต และเป็นไปเพื่อการดำรงชีพอย่างเป็นปกติธุระ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

จะเห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. … ฉบับใหม่ ชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติเข้าไปเก็บหาของป่าได้โดยทำเป็นโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศโดยกฎกระทรวง เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติมิได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง แต่เป็นของส่วนรวมของชาติ ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการอนุญาตให้คนอยู่กับป่า และท่านสามารถเก็บหาของป่าได้แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการดำรงชีพของประชาชน หรือวิถีดั้งเดิมที่อยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ