เวทีเสวนาวิชาการ ไฟป่า สร้างฝาย ปลูกป่า องค์ความรู้สู่การจัดการป่าอย่างเหมาะสม

เวทีเสวนาวิชาการ ไฟป่า สร้างฝาย ปลูกป่า องค์ความรู้สู่การจัดการป่าอย่างเหมาะสม

เวทีเสวนาวิชาการ ไฟป่า สร้างฝาย ปลูกป่า องค์ความรู้สู่การจัดการป่าอย่างเหมาะสม
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Cattleya1 อาคาร Rama Wing ชั้น Lobby โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล
ในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาหมอกควันพิษ ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาหมอกควันพิษข้ามพรมแดน บางส่วนเกิดจากการเผาไร่ในพื้นที่เกษตรกรรมโดยขาดการควบคุมจึงนาไปสู่ปัญหาไฟป่า และอีกปัญหาที่เกิดอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่ คือ ปัญหาขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภค โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงบวกกับพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งปัญหาไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้ แต่รวมไปถึงวิถีชีวิตทั้งคนเมืองและคนในชนบท จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จึงมีความพยายามแก้ไขปัญหาโดยการจัดการพื้นที่ป่ารูปแบบต่างๆ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ดังกล่าว

การจัดการพื้นที่ป่า จาเป็นต้องมองความสัมพันธ์แบบองค์รวม คือ ดิน น้า ป่า รวมถึงไฟป่า และพิจารณาถึงสภาพนิเวศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการจัดการไม่ว่าจะเป็นการปลูกเสริมป่าไม้ การป้องกันและจัดการไฟป่า และการสร้างฝายในพื้นที่แหล่งน้า จึงเป็นทางเลือกที่มีบทบาทในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามด้วยหลายหน่วยงานมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย อาจมีมุมมองและความคิดเห็นการจัดการที่แตกต่างกัน หากแต่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อให้เกิดการจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ป่าอย่างถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากการจัดการโดยปราศจากการคานึงถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นๆ อาจนามาซึ่งปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวโดยมิได้ตั้งใจ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงเห็นความสาคัญประเด็นดังกล่าว จึงได้ดาเนินการจัดเวทีเสวนาวิชาการ “ไฟป่า สร้างฝาย ปลูกป่า องค์ความรู้สู่การจัดการป่าอย่างเหมาะสม” เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละภาคส่วนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด และสามารถนาองค์ความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้เป็นต้นแบบในการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเสริมป่าไม้ เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นแนวทางการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการไฟป่า เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นแนวทางการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแหล่งน้าอย่างเหมาะสม เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นแนวทางการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างถูกต้องเหมาะสม

กำหนดการ
09.30-10.00 น. ลงทะเบียน
10.00-10.15 น. รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวเปิดงาน

10.15-12.00 น. เสวนาในหัวข้อ มีอะไร “นัย” ไฟป่า
ผู้ดาเนินรายการ นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมเสวนา
1. ผู้อานวยการสานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2. ผู้อานวยการสานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
3. ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย : ผู้อานวยการศูนย์วิจัยป่าไม้
4. คุณนิคม พุทธา : ผู้แทนภาคประชาชน ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้าแม่ปิง

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันห้อง Canna

13.00-14.45 น. เสวนาในหัวข้อ การจัดการแหล่งน้าในพื้นที่ต้นน้าที่เหมาะสม
ผู้ดาเนินรายการ อ.สุรพล ดวงแข : กรรมการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ผู้ร่วมเสวนา
1. อ.ดร.สตรีไทย พุ่มไม้ : คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ : เลขาธิการ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (siamensis.org)
3. ผู้แทนสานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4. ดร. ชวลิต วิทยานนท์ : กรรมการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

14.45-16.30 น. เสวนาในหัวข้อ กรณีศึกษาการฟื้นสภาพป่าโดยการปลูก
ผู้ดาเนินรายการ นายชลธร ชานาญคิด ผู้อานวยการส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมเสวนา
1. ผู้อานวยการสานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช
2. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้
3. นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนโยบายมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
4. ดร.พงษ์ศักดิ์ พลเสนา ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์ป่าไม้ สานักวิจัยการอนุรักษ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

16.30-16.45 น. สรุปปิดเวทีเสวนา โดยประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ 

คุณ อรยุพา สังขะมาน 087-084-6570 และ คุณ ธนากร ไชยยศ 094-058-8945