Seub Nakhasathien Foundation

Latest Story

สถานการณ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไทย 2566

จากปี 2566 ถึงปี 2567 พบว่า ผืนป่าของไทยลดลงมากที่สุดในรอบ 10 ปี มีการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ถึง 317,819.20 ไร่

READ MORE

‘เสือปลา’ แห่งเขาสามร้อยยอด การดำรงอยู่อย่างพึ่งพิงระหว่างคนกับสัตว์ป่า

การนำเสือปลามาใช้เป็นสัญลักษณ์จะเป็นการสร้างจุดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเสือปลา ต่างที่เคยต่างคนต่างอยู่ก็จะมาเห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รอบๆ ชุมชนมากขึ้น ขณะเดียวกันภาพของเสือปลาที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ก็จะสื่อสารไปยังผู้ซื้อ เพื่อให้รู้จักและเห็นถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้ไปพร้อมๆ กัน

READ MORE