ขยายเวลาพร้อมทั้งต้องมีข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. …

ขยายเวลาพร้อมทั้งต้องมีข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. …

4 องค์กรภาคประชาสังคมขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียก …

Read more ขยายเวลาพร้อมทั้งต้องมีข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. …

ปัญหาของการเรียกร้องสิทธิให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในทัศนะสุภาภรณ์ มาลัยลอย

ปัญหาของการเรียกร้องสิทธิให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในทัศนะสุภาภรณ์ มาลัยลอย

องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organizations) หรือเอ็นจีโอ เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโ …

Read more ปัญหาของการเรียกร้องสิทธิให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในทัศนะสุภาภรณ์ มาลัยลอย

Seub Inspire EP.2 l ความเป็นธรรมเพื่อคนและสิ่งแวดล้อม – สุภาภรณ์ มาลัยลอย

Seub Inspire EP.2 l ความเป็นธรรมเพื่อคนและสิ่งแวดล้อม – สุภาภรณ์ มาลัยลอย

เมื่อเราไปเจอชาวบ้าน มันทำให้ได้รู้ว่า เขาโดนกระทำมากกว่าเรา โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มั …

Read more Seub Inspire EP.2 l ความเป็นธรรมเพื่อคนและสิ่งแวดล้อม – สุภาภรณ์ มาลัยลอย