ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .…

ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .…

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ถูกประกาศและบังคับใช้มายาวนานเกือบ 60 ปี ในการคุ้มครองรักษาทรั …

Read more ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .…

ร่างพ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่…) พ.ศ. …

ร่างพ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่…) พ.ศ. …

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศัก …

Read more ร่างพ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่…) พ.ศ. …

เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่

เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่

ที่ทำเนียบรัฐบาล เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมตัวคัดค้าน ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณ …

Read more เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่