“ฟ้าหลังฝน เพื่อคนเฝ้าป่า” โครงการระดมความช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการทำงานและอุปกรณ์สำหรับป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

“ฟ้าหลังฝน เพื่อคนเฝ้าป่า” โครงการระดมความช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการทำงานและอุปกรณ์สำหรับป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ฟ้าหลังฝน เพื่อคนเฝ้าป่า

โครงการระดมความช่วยเหลือ
เพื่อสนับสนุนการทำงานและอุปกรณ์สำหรับป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ด้วยสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ทั้งทางภาคเหนือและภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ทำให้คนไทยทั้งประเทศ ได้ประจักษ์ถึงสปิริตการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง อดทน เสียสละ และพร้อมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อพิทักษ์ฝืนป่า และช่วยเหลือทุกสรรพชีวิตในผืนป่าให้รอดพ้นจากเปลวเพลิง ผู้พิทักษ์ป่าจึงเป็นเสมือนเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เมือง ผู้คน ป่าและสัตว์ป่า ให้ทั้งสองฝั่งได้ใช้ชีวิตรวมกันอย่างสันติสุข

จากสถานการณ์ครั้งนี้ได้เกิดความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่เห็นความสำคัญและพร้อมที่จะออกมาให้การช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ผ่านการบริจาคเป็นสิ่งของที่จำเป็นไปยังพื้นที่ การสนับสนุนเงินช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หากแต่การดำเนินการช่วยเหลือดังกล่าวนั้นยังไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ และเป็นเพียงการช่วยเหลือเรื่องของไฟป่าเพียงอย่างเดียว

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงได้ดำเนินโครงการระดมความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าตลอดจนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น หรือการให้การช่วยเหลือกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันหมายถึงภัยอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีผลกระทบต่อชความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ไฟป่า น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว คลื่นขนาดใหญ่ในทะเล หรือมหาสมุทร ฯลฯ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือในส่วนที่นอกเหนือจากกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่ามูลนิธิสืบนาคะเสถียรที่ดำเนินการอยู่ เพราะเราเชื่อว่าบุคคลผู้รักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่านั้น มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งอาจไม่ใช่เพียงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากแต่เป็นทุกคนที่มีหัวใจในการอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ทำงานรักษาป่า
2. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อาสาสมัครที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการปฎิงานป้องกันภัยพิบัติ ตลอดจนช่วยเหลือครอบครัว ของเจ้าหน้าที่ฯที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4. ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

บุคคล/หน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตการได้รับการพิจารณาการช่วยเหลือ

1. พนักงานจ้างเหมา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. อาสาสมัคร ชาวบ้านในพื้นที่ หรือบุคคล ที่ปฏิหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3. หน่วยงานที่ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น คลินิกสัตว์ป่า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ฯลฯ

ลักษณะของอุบัติภัยที่อยู่ในขอบเขตของการพิจารณา

1. เป็นอุบัติภัยที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2. เป็นอุบัติภัยที่ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว
3. ติดตามข่าวสาร ประสานงานกับพื้นที่อนุรักษ์ฯและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าทีพิทักษ์ป่าและหน่วยงานที่ช่วยเหลือสัตว์ป่า
2. รายงานสถานการณ์และผลการช่วยเหลือ
3. หน่วยงานที่ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น คลินิกสัตว์ป่า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ฯลฯ

ผู้พิจารณา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะนำเสนอประธานคณะกรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พิจารณาอนุมัติดำเนินการ

ช่องทางการสนับสนุนโครงการ

  1. ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
  • กิจกรรมวิ่งเพื่อผืนป่า Run for Forest 2020 (เวอร์ช่วลรัน) จัดโดย บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด ซึ่งจะเปิดรับสมัครในเดือนเมษายน 2563 นี้ (รายได้ 100 บาท / 1 การสมัคร มอบให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร)
  • การสนับสนุนผ่านของที่ระลึก (รุ่นพิเศษ) ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เช่น เสื้อกำลังใจสู่ผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งรายได้ทั้งหมด จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์กรองน้ำแบบพกพา ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ออกลาดตระเวน เพื่อเจ้าหน้าที่ฯจะได้ดื่มน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
  1. ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” 
  • ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 984-5-94474-4
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 053-2-38652-4 
  • ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 099-2-68730-4 

พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุ เพื่อโครงการฟ้าหลังฝน เพื่อคนเฝ้าป่าและ แจ้งชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จ มายัง E-mail : [email protected] เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จต่อไป (ใบเสร็จจากการบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม น.ส. เกศรินทร์ เจริญรักษ์ โทร 097-248-9717 เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร