รายงานการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ม.ค.-พ.ค. 2561

รายงานการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ม.ค.-พ.ค. 2561

กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเหล่าเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยเจตนารมณ์หลักๆ ของกองทุนนั้น ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติอยู่กลางใหญ่ ให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ และมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดาของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เสียชีวิตจาการปฏิบัติงาน เป็นกองทุนที่อยู่นับมาตั้งแต่การก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ผ่านมาครึ่งปี ของ พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ดำเนินการตามกรอบแผนงานที่วางไว้ โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในความดูแลของกองทุนฯ ทั้งหมด 7 ครอบครัว ในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ฯ 2 รายที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา จำนวนทุนละ 1,000 บาท สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดาของเจ้าหน้าที่ฯ ในทุกๆ เดือน และพร้อมช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการทำพิธีศพรายละ 20,000 บาท และในส่วนของงานครึ่งปีหลังนี้นั้น เรายังคงดำเนินการตามยุทศาสตร์ในเรื่องของการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตเหมือนเดิม

นายกานต์ เพิ่มพานิช เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและเครือข่ายมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ชี้แจงว่า นอกจากการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วยังมีกิจกรรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแผนงานหนึ่ง คือ การติดตามงานของกรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีโครงการจัดตั้งมูลนิธิขึ้น โดยทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรนั้นพยายามที่จะผลักดันให้กองทุนเพี่อผู้พิทักษ์ป่าเข้าไปอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานฯ มาโดยตลอด

“ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้มอบข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานไปให้และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีนี้ และจะมีการจัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะอาสาขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกรรมการมูลนิธิเพื่อผู้พิทักษ์ป่า เพื่อที่จะได้แนะนำและนำประสบการณ์ที่ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรทำมาโดยตลอด เพื่อไปพัฒนามูลนิธิเพื่อผู้พิทักษ์ป่าให้ดีขึ้น เพราะว่าเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของสวัสดิการและสวัสดิภาพของผู้พิทักษ์ป่าเป็นอย่างมาก”

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประสานงานระหว่างองค์กรระดับประเทศ อย่าง WWF (กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล) เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลจากผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการประสานงานด้วยกันถึง 4 ฝ่าย คือ ส่วนราชการ (กรมอุทยานฯ), สำนักสภาวิจัย, WWF และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อที่จะให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา โดยโครงการนี้จะเป็นการเก็บแบบสอบถามจากผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ว่าเจ้าหน้าที่มีความต้องการอะไร มีส่วนไหนที่ยังขาดแบะต้องการเสริมเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดการเติมเต็มแก่้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้โครงการยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

สำหรับแผนงานอื่นๆ ในอนาคตนั้น เดิมมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีเป้าหมายให้กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่านี้เป็นงานที่มูลนิธิสืบฯ ไม่ต้องดำเนินการต่อ ซึ่งหมายความว่า หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และดูแลพิทักษ์ป่าอย่างเต็มที่ ตลอดจน ผู้พิทักษ์ป่าจะไม่ต้องเผชิญภยันตรายจากการทำงานเพราะมีระบบการดูแลรักษาป่าที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการผลักดันนโยบายให้สู่การทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว) อย่างไรก็ตาม จากการประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิสืบฯ ต่างก็มีความเห็นว่าอยากให้กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่ายังคงอยู่ต่อ ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือในอนาคต