ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .…

ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .…

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ถูกประกาศและบังคับใช้มายาวนานเกือบ 60 ปี ในการคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการอํานวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชน

ในปีพ.ศ. 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้มีความสอดคล้องและทันสมัยต่อสถานการณ์ รวมถึงมีการเพิ่มบทลงโทษและค่าปรับให้มากขึ้นหากเกิดการกระทำผิด

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ชวนอ่านขั้นตอนและสาระสำคัญในการแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. ก่อนถูกประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

 

 

ดาวน์โหลด powerpoint ร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ

 


จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร