ร่างพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. .…

ร่างพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. .…

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ถูกประกาศและบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 27 ปี ทำให้บทบัญญัติบางประการและมาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายนั้นไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการเป็นเครื่องมือ อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา ฟื้นฟูสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า นอกจากนี้ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสัตว์ป่าและพืชป่า ทำให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว จึงได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงมีการเพิ่มบทลงโทษและค่าปรับให้มากขึ้นหากเกิดการกระทำผิดอีกด้วย

และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ชวนอ่านสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. ก่อนถูกประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

ดาวน์โหลด powerpoint ร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า