ร่างพ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่…) พ.ศ. …

ร่างพ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่…) พ.ศ. …

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

วันที่ 23 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและไม่ขัดข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญทุกประเด็น

สาระสำคัญ ในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เพื่อให้การทำไม้และการเคลื่อนย้ายไม้สะดวก ไม่เกิดภาระแก่ประชาชน และเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการบริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดเพิ่มหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองไม้เพื่อประโยชน์ในการจำแนกแหล่งที่มาของไม้ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการนำไม้ที่ลักลอบทำออกจากป่ามาสวมสิทธิ และเพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ไม้ที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม

ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไม้หวงห้าม

 

ดาวน์โหลด powerpoint ร่าง พ.ร.บ. ป่าไม้

 


จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร