ร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. .…

ร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. .…

พ.ร.บ.ป่าชุมชน กลไกลการจัดการป่ากันชนเพื่อรักษาป่าใหญ่ ความหวังของภาครัฐและประชาชนในการช่วยหนุนเสริม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุง รักษา นำไปสู่การจัดการป่าชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน

โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 162 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (สมาชิกขอแก้ไขการออกเสียงจากไม่เห็นด้วยเป็นเห็นด้วย 1 ท่าน) และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น จะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี ที่ผ่านมาภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาชนพยายามผลักดันให้เกิด พ.ร.บ. ป่าชุมชน เพื่อให้มีกฎหมายที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าใกล้เขตหมู่บ้าน โดยร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. …. มีทั้งหมด 8 หมวด 104 มาตรา

 

ดาวน์โหลด powerpoint ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน

 


จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร