สาส์นสืบ – 20 ปี มรดกโลก

สาส์นสืบ – 20 ปี มรดกโลก

วีรวัธน์ ธีระประสาธน์ นพรัตน์ นาคสถิต ดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์ และสืบ นาคะเสถียร เมื่อครั้งต่อสู้เรื่องเขื่อนน้ำโจน ได้ร่วมกันเก็บข้อมูลคุณค่าและความสำคัญของป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เสนอเป็นเอกสารวิชาการและได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักได้ว่าผืนป่า และสัตว์ป่ามีค่าและมีความสำคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์และปกป้องไว้ให้คงอยู่มากเพียงใด

ทำให้สืบ นาคะเสถียร คิดว่าหนทางที่จะรักษาผืนป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง แห่งนี้ไว้ได้จะต้องเก็บข้อมูลคุณค่าและความสำคัญของป่าผืนนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อเป็นหลักประกันว่าป่าผืนนี้จะถูกปกป้องและได้รับการรักษาไว้ตราบนานเท่านาน

สืบ นาคะเสถียร และเบลินด้า สจ๊วต คอกซ์ จึงได้ร่วมกันเก็บข้อมูลและเขียนเป็นรายงานวิชาการ DOMINATION OF THE THUNG YAI-HUAI KHA KHAENG WILDLIFE SANCTUARY นำเสนอต่อองค์การสหประชาชาติเพื่อให้ป่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง” เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก จนในที่สุดเดือนธันวาคม 2534 การประชุมพิจารณาคัดเลือกแหล่งมรดกโลก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก