รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2557

รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2557

ในทุก 1 ชม. ป่าถูกทำลายไป 26 สนามฟุตบอล ถ้าอัตราการทำลายป่ายังคงที่ อีก 100 ปี ป่าไม้จะหมดจากประเทศไทย

พื้นที่ป่าไม้ประเทศไทยมีการสำรวจล่าสุดในปี 2556 พบว่ามีพื้นที่ป่าไม้เหลือรวมทั้งสิ้น 163,391.26 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 31.57 ลดลงจากปี 2504 ซึ่งเป็นข้อมูลทีมีการสำรวจโดยวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมรั้งแรก ที่ได้มีการจัดเก็บข้อมูล โดยในปี 2504 มีพื้นที่ป่าถึง 273,629.00 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 53.33 ซึ่งเท่ากับว่าในปี 2556 นี้ ป่าไม้ลดลงไปถึง 110,237.74 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 21.76 ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีเมื่อปี 2504

หากประมาณการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2504 จนกระทั่งถึงปี 2541 ซึ่งเป็นข้อมูลในการแปลภาพถ่ายในวิธีการที่เทียบเคียงกันได้จริงในช่วงราว 40 ปี พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ลดลงถึง 143,907 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 28.25 ของพื้นที่ประเทศไทย หรือลดลงไปร้อยละ 52.97 ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในปี 2504

ข้อมูลพื้นที่ป่าไม่ในปี 2543 มีถึงร้อยละ 33.15 (170,110.789) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการแปลภาพถ่าย ซึ่งมากกว่าข้อมูลปี 2541 ที่มีเพียงร้อยละ 25.28 (129,722.28 ตารางกิโลเมตร) ถึงร้อยละ 7.87 (40,388.509 ตารางกิโลเมตร) แต่หลังจากนั้นก็ยังมีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นร้อยละ 0.49, 1.28, 0.46 จากข้อมูลพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่ประเทศไทยในปี 2547, 2548 และ 2549 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในปี 2551 พบว่าพื้นที่ป่าม้ประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52 หรือ 12,930 ตารางกิโลเมตร จากปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.84 ต่อปี

เมื่อนำตัวเลขพื้นที่ป่าที่มีในปี 2551 (171,585.66 ตารางกิโลเมตร) มาเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นที่ป่าปีล่าสุด คือปี 2556 (163,391.26 ตารางกิโลเมตร) พบว่า 5 ปี ที่ผ่านมา พื้นที่ป่าหายไปรวมทั้งสิ้น 8,169.81 ตารางกิโลเมตร หรือหายไปถึงปีละ 1,633.96 ตารางกิโลเมตร!!!

 

เนื้อหาในรายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2557 ประกอบไปด้วย

  • แผนที่แสดงสถานการณ์คดีบุกรุก พื้นที่อนุรักษ์ ปี 2556 – 2557
  • สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ในรอบ 53 ปีที่ผ่านมาของประเทศไทย
  • รายงานพิเศษ การพัฒนาที่กำลังคุกคามผืนป่าและสิ่งแวดล้อม
  • 5 ข่าวเด่นสิ่งแวดล้อม ก.ย. 56 – ส.ค. 57
  • สถานการณ์คุกคามสัตว์ป่าในประเทศไทย
  • ประเด็นร้อน นกแต้วแล้วท้องดำ

 

อ่านออนไลน์


จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร