ปฐมบทใหม่ งานอนุรักษ์เสือในมรดกโลก

ปฐมบทใหม่ งานอนุรักษ์เสือในมรดกโลก

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก ร่วมกับเจ้าหน้าที่พื้นที่อนุรักษ์ในมรดกโลก

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก ในที่นี้จะเรียกสั้นๆ ว่า ‘โครงการเสือ’ เป็นกิจกรรมที่จะเริ่มต้นดำเนินงานในปี 2561 เป็นปีแรก และเป็นอีกครั้งของการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ทั้งด้านตะวันออก และตะวันตก ร่วมด้วยสถานีวิจัสัตว์สัตว์ป่าเขารำ ในการดูแลและฟื้นฟูประชากรเสือ พื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง

รูปแบบกิจกรรมของโครงการนี้จะเป็นการสร้างระบบงานที่จะเชื่อมข้อมูลและการทำงานถึงกันเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ใช้บทบาทการทำงานที่ถนัดมาเสริมกันเป้าหมายคือทำอย่างไรให้เสือโคร่งในพื้นที่มรดกโลกได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยมีอาหารมีพื้นที่อย่างเพียงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่และขยายไปสู่พื้นที่ป่าโดยรอบต่อไปเพราะเสือโคร่งคือตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เราประเมินกันได้ทันที

โครงการเสือ เป็นโครงการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) วางงานเอาไว้ 3 เรื่องใหญ่ๆ ให้เกิดผลในอีก 3 ปีข้างหน้า คือ (1) เพิ่มประสิทธิภาพในงานอนุรักษ์และงานวิจัย วิชาการ (2) พัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่ของชุมชนให้เกิดแรงจูงใจที่จะอยู่อย่างเป็นมิตรกับผืนป่า และ (3) การมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่ายในการสนับสนุนงานอนุรักษ์ในพื้นที่

ในส่วนที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรรับผิดชอบจะเป็นงานด้านประสานงานกับชุมชน ในด้านต่างๆ เช่น เสริมสร้างความรู้ การสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของชุมชน ไปจนถึงการหนุนเสริมชุมชนด้านการประกอบอาชีพให้มีวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และนอกจากนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรยังทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของโครงการเพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินไปได้จนบรรลุเป้าหมาย

ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร แสดงความเห็นหลังการประชุมเพื่อเริ่มดำเนินโครงการในครั้งแรกว่า เป็นความโชคดีที่ระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตกได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากฐานงานอนุรักษ์และงานวิชาการของคุณสืบ นาคะเสถียร ที่ได้เริ่มไว้ก่อนเสียชีวิต ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรหลายๆ ฝ่ายต่อยอดและพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์กันมา โดยเฉพาะหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แต่ละคน มีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรช่วยเสริมบ้าง ประสานบ้างในบางโอกาส รวมถึงงานชุมชนที่ได้จากการทำโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก ก็ยังสามารถนำมาพัฒนางานต่อไปได้ เช่นเรื่อง ฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการ งานหนุนเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเชื่อว่างานที่กำลังเริ่มต้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก โดยเฉพาะต่อการเพิ่มประชากรตัวเสือโคร่งเอง และหวังว่าผลของงานจะขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ ของผืนป่าตะวันตก ให้เกิดการพัฒนางานระบบบริหารจัดการป่าตะวันตกทั้งผืนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

ร่วมรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรผ่านบัตรสะสมแต้มบางจาก

 


รายงาน ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร