สำรวจพื้นที่ป่าสงวนอุ้มผาง (ทีจอชี)

สำรวจพื้นที่ป่าสงวนอุ้มผาง (ทีจอชี)

26 – 28 มกราคม เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.29 (ยางใหญ่) ร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่บ้านทีชอชี คณะกรรมการร่วมรักษาผืนป่าตะวันตกบ้านที่จอชี และคณะกรรมการ 7 กลุ่มบ้าน ร่วมเดินจับพิกัดแนวขอบป่า AO4 บ้านทีจอชี เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่เหลืออยู่

ฐานข้อมูล ถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ การทำข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตป่า จึงถือเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งจัดการให้สำเร็จโดยเร็ว (เนื้อหาตามแผนโครงการระบุว่า จัดทำฐานข้อมูลการจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติผืนป่าตะวันตก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของกรมป่าไม้ในการบริหารจัดการพื้นที่ ที่จะรักษาคุณค่าความสำคัญของระบบนิเวศในผืนป่าตะวันตกให้คงอยู่อย่างยั่งยืน)

สำหรับพื้นที่ป่าสงวนโซนอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากที่มีอาณาเขตล้อมรอบผืนป่าตะวันตก ในปี 2561 นี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ประสานเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.29 (ยางใหญ่) กรมป่าไม้ ร่วมกับชรบ.หมู่บ้านทีชอชี คณะกรรมการร่วมรักษาผืนป่าตะวันตกบ้านที่จอชี และคณะกรรมการ 7 กลุ่มบ้าน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบฯ พื้นที่อุ้มผาง ร่วมเดินใช้จีพีเอสจับพิกัดพื้นที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณที่ติดกับหมู่บ้านทีชอชีเป็นพื้นที่แรก

โดยพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวมีสถานะเป็นป่า AO4 หมายถึง พื้นที่เป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ที่มีสภาพป่าโดยกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันไม้ให้มีการบุกรุก

ปัจจุบันพื้นที่ป่าสงวนตรงจุดนี้กำลังมีผลักดันให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยสภาพพื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่จันอีกสายหนึ่งก่อนไปบรรจบกับสายหลัก ซึ่งถือเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้แก่ชุมชนในพื้นที่อุ้มผางมาอย่างยาวนาน ด้านหนึ่งของป่าผืนนี้ติดกับผืนป่าสมบูรณ์ของประเทศพม่า อีกด้านติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

สำหรับการเดินจับพิกัดแนวเขตในพื้นที่แรกนี้ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พื้นที่อุ้มผาง รายงานสถานะว่า ดำเนินงานแล้วเสร็จไปประมาณ 70% ของพื้นที่ในส่วนของพื้นที่ที่จะถูกประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ทำกินของชุมชน ซึ่งจะดำเนินการสำรวจขอบเขตป่าในครั้งต่อไป

และเมื่อแล้วเสร็จพื้นที่ป่าสงวนบริเวณหมู่บ้านทีจอชีแล้วจะดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปจนได้ข้อมูลครบถ้วนสามรถนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าสงวนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ร่วมรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านแอพลิเคชั่น TrueMoney Wallet

 


รายงาน ธนบัตร อุประ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พื้นที่อุ้มผาง
เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร