ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานป้องกันรักษาป่า

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานป้องกันรักษาป่า

ก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม (21-22 ธันวาคม) ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานป้องกันรักษาป่า” ให้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

กิจกรรมมีตั้งแต่งานเวิร์คช้อปในห้อง เรียนรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม ARCGIS ไปจนถึงการออกไปปฏิบัติการจับพิกัดและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือนี้ และนำไปใช้ในการดูแลผืนป่าที่รับผิดชอบต่อไป

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำคัญอย่างไร ทำไมต้องศึกษาและอบรมกิจกรรมนี้

เพราะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) และข้อมูลนั้นคือเครื่องมือสำคัญในการดูแลบริหารจัดการผืนป่า หากขาดซึ่งข้อมูลแล้ว ย่อมนำไปสู่การวางแผน และบริหารจัดการอย่างไม่เป็นระบบ อาจส่งผลให้การดูแลรักษาผืนป่านั้นเป็นไปอย่างไม่รัดกุม และครอบคลุมทั่วพื้นที่ที่ต้องดูแล

เป็นต้นว่า เมื่อมีการบันทึกข้อมูลลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิกัด อาณาเขต พื้นที่ หรือภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้น เราสามารถนำข้อมูลที่ได้นี้มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการดูแล ป้องกันภัยคุกคามนั้นไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ โดยการจัดชุดลาดตระเวนลงไปเดินลาดตระเวนพื้นที่จุดที่พบภัยคุกคามให้มีความถี่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ตลอดการทำงานโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาของมูลนิธิสืบฯ ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครื่องมือต่างๆ ทั้งโปรแกรมจัดทำข้อมูล แผนที่ จีพีเอส เพื่อตรวจสอบ สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่อนุรักษ์ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกับกรมป่าไม้ มาโดยตลอด เช่น งานตรวจสอบพื้นที่ใช้ประโยชน์ชุมชนในผืนป่าอนุรักษ์ทั่วทั้งผืนป่าตะวันตก ที่ทำต่อยอดมาจากโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก เพื่อดูว่าในผืนป่าตะวันตกนั้นมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นหรือไม่หลังจากจบโครงการ

ในส่วนของการอบรมครั้งนี้ จึงเป็นเหมือนการทบทวนความรู้ เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนรูปแบบวิธีทำงานด้านข้อมูล ข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าโดยตรงได้พัฒนาศักยภาพการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ร่วมสนับสนุนการทำงานรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรผ่านแอพพลิเคชั่น TrueMoney Wallet

 


รายงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร