จัดทำฐานข้อมูลป่าสงวนทั่วป่าตะวันตก ปูทางสู่การจัดการในระดับประเทศ

จัดทำฐานข้อมูลป่าสงวนทั่วป่าตะวันตก ปูทางสู่การจัดการในระดับประเทศ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติจัดทำฐานข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติทั่วผืนป่าตะวันตก พร้อมสร้างแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า เริ่มนำร่องในผืนป่าตะวันตกก่อนขยายเป็นนโยบายใช้กับพื้นที่ป่าสงวนทั่วประเทศ

ภายใต้การดำเนินการโครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก ระหว่าง มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับกรมป่าไม้ โดยดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามแนวป่ากันชนรอบผืนป่าตะวันตก ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี และดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม้ 17 หน่วยป้องกันฯ มีเป้าหมายให้เกิดการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ อย่างเป็นระบบในทุกมิติ มีกรอบการดำเนินงาน คือ 1. จัดทำฐานข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก 2. สนับสนุนการลาดตระเวน ดูแล รักษา ควบคุม ขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาพื้นที่ป่า และ 4. ศึกษาวิจัยค่าตอบแทนระบบนิเวศเพื่อการดูแลรักษาพื้นที่ป่าสงวนฯ

โดยในวันที่ 13 -14 มีนาคมนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยนำเอาฐานข้อมูลพื้นที่ป่าที่มีอยู่มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและนำไปปฏิบัติในพื้นที่จริง โดยเริ่มต้นที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วกลุ่มป่าตะวันตก จำนวน 17 กลุ่มป่า

นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวถึงการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ว่า ที่ผ่านมาการบริหารจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติยังขาดกระบวนการบริหารจัดการโดยการนำฐานข้อมูลพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงทำให้ยังขาดความชัดเจนต่อทิศทางการทำงาน และยังพบว่าชุดข้อมูลที่กรมป่าไม้มี อาจไม่ตรงกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่หน่วยในป้องกันรักษาป่าในพื้นที่มี รวมถึงข้อมูลที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีด้วย ดังนั้น ในเวทีนี้จะเป็นการนำแผนที่และฐานข้อมูลทั้งหมดมาแชร์เนื้อหาร่วมกัน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแผนที่แผ่นใหม่ที่มีความชัดเจนและแสดงผลสถานะของพื้นที่แต่ละแห่งตามความคืบหน้าที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ทำการสำรวจกันมา

ภาณุเดช กล่าวต่อว่า เมื่อได้ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ จะสามารถนำไปวางแผนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยในเบื้องต้น มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และกรมป่าไม้ จะเริ่มดำเนินงานในพื้นที่ป่าสงวนฯ ทั่วทั้งกลุ่มป่าตะวันตกเป็นพื้นที่นำร่องในการบริหารจัดการก่อน เมื่อดำเนินการสำเร็จแล้วก็จะเสนอให้กรมป่าไม้ออกเป็นนโยบายที่ชัดเจน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วทั้งประเทศต่อไป

ในเวทีสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการนอกจากการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกันแล้ว ยังมีเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารจัดการร่วมกัน โดย นายอรรพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 (แม่กระสี) นายตะวันฉาย หงส์วิลัย ผู้จัดการโครงการส่วนงานป่าสงวนแห่งชาติ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และตัวแทนจากคณะกรรมการป่าชุมชนในผืนป่าตะวันตกเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน

สำหรับ โครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก เป็นโครงการที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ กรมป่าไม้ ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการดังกล่าว เริ่มต้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2559 โดยในปีแรกมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มุ่งเน้นกิจกรรมไปในเรื่องการตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วทั้งผืนป่าตะวันตก ต่อมาในปี 2560 กิจกรรมเริ่มมุ่งเน้นในเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า และในปี 2561 นี้จะมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อให้การดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วผืนป่าตะวันตกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ร่วมรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านการสนับสนุนผ่านบัญชีออมทรัพย์

 


บทความ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร