สภาวะโลกร้อนอาจทำให้ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น

สภาวะโลกร้อนอาจทำให้ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น

งานวิจัยชิ้นล่าสุดระบุว่า ผู้ป่วยจากอาการอาหารเป็นพิษอาจมีจำนวนสูงขึ้นจากอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น ทำให้ฝูงแมลงวันซึ่งเป็นพาหะของเชื้อโรคแพร่กระจายได้กว้างขึ้น

หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกยังมีอัตราเฉกเช่นในปัจจุบัน ประชากรแมลงวันอาจเพิ่มขึ้น 2 ถึง 3 เท่าตัวในไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เป็นสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการกระจายพันธุ์ของแมลงวันอย่างยิ่ง นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาศึกษาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และคาดว่าจะเกิดผลกระทบจากการกระจายตัวของโรคที่มีแมลงวันเป็นพาหะนำโรค ทำให้ผู้ป่วยจากโรคดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

แบคทีเรีย Campylobacter เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของโรคที่เกิดจากอาหารทั่วโลก เราทราบกันว่าแบคทีเรียดังกล่าวจะปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ แต่ยังไม่มีใครทราบสาเหตุแน่ชัดว่าการกระจายตัวของแบคทีเรียเหล่านั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร อาการเจ็บป่วยจากอาหารสอดคล้องกับความหนาแน่นของประชากรแมลงวัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าแมลงน่าจะเป็นกุญแจหลักที่ทำให้เชื้อโรคดังกล่าวแพร่กระจายในวงกว้าง

มีการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวอยู่บนตัวแมลงวัน ซึ่งแมลงวันอาจถ่ายโอนเชื้อดังกล่าวให้กับสัตว์เลี้ยงในบ้าน หรืออาหารในขณะที่แมลงวันบินไปมาเพื่อหาแหล่งอาหาร นักวิจัยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายตัวของแบคทีเรียที่เป็นอันตรายโดยแบ่งตามชนิดของแมลง โดยใช้สมมติฐานของจำนวนประชากรแมลงวันที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อประเมินว่าการกระจายตัวของโรคจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

“แมลงนั้นมีความอ่อนไหวมากต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง พวกมันสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณภูมิค่อนข้างสูง” Melanie Cousins นักศึกษาปริญญาเอกจาก University of Geulph ให้สัมภาษณ์ “เมื่ออุณภูมิเพิ่มขึ้น ไข่แมลงวันจะฟักตัวเร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นั่นหมายความว่าประชากรของแมลงวันมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แบบจำลองจึงคาดการณ์ว่าแมลงวันเหล่านี้จะได้ประโยชน์อย่างมาก หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเป็นเวลานาน”

ในกรณีที่ยังมีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจำนวนมาก การเพิ่มจำนวนประชากรแมลงวันอาจทำให้ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจาก แบคทีเรีย Campylobacter เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใน พ.ศ. 2623 งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ข้อมูลทางการแพทย์ในแคนาดาเพื่อหาปริมาณผู้ป่วยเฉลี่ยในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา เพื่อความแม่นยำของข้อมูล

รายงานอีกฉบับระบุว่า การเกษตรแบบอุตสาหกรรมเข้มข้นจะทำให้ประชากรแมลงของโลกมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง และอาจหายไปจากโลกภายในเวลาราวหนึ่งศตวรรษ อย่างไรก็ดี คณะวิจัยในรายงานฉบับดังกล่าวระบุว่าชนิดพันธุ์ เช่น แมลงวัน ซึ่งมีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงสูง และสามารถปรับตัวกับยาฆ่าแมลงได้ มีแนวโน้มที่จะกระจายตัวได้ดีในสภาพอากาศที่อุ่นขึ้น รวมทั้งแมลงชนิดอื่นที่คอยแย่งอาหารและผู้ล่ามีจำนวนลดลง

 


ถอดความและเรียบเรียงจาก Food poisoning cases could surge as climate change brings swarms of flies, scientists warn
ถอดความและเรียบเรียงโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์