สรุปกิจกรรมระดมทุนเพื่อรักษาป่าใหญ่ ม.ค.-พ.ค. 2561

สรุปกิจกรรมระดมทุนเพื่อรักษาป่าใหญ่ ม.ค.-พ.ค. 2561

กองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มตั้งองค์กรในวันที่ 18 กันยายน 2533 เมื่อเริ่มก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวนสองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาท เป็นกองทุนประเดิมต่อกองทุนของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้อีกหนึ่งแสนบาท

ต่อมามูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้รับการบริจาคทรัพย์จากสาธารณชนตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ผ่านกิจกรรมและการบริจาคโดยตรง ซึ่งทุนที่ได้รับนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้นำไปใช้ในงานอนุรักษ์ผืนป่าตามเจตนารมณ์ของสืบ นาคะเสถียร ให้ยังคงอยู่ และเพื่อรักษาผืนป่าใหญ่ให้กับคนไทยทั้งชาติ

สำหรับครึ่งปี 2561 ที่ผ่านมา ในแผนงานและยุทธศาสตร์ขององค์กรมีกิจกรรมระดมทุนหลากหลายกิจกรรม ในช่วงที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์ล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ เพิ่มเติมขึ้นมา จึงมีการทำงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากแผนที่ดำเนินงาน ซึ่งกิจกรรมที่ทำในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีดังนี้

1. ตลอดทั้งปีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะมีงานสื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอ โดยมีการพัฒนาปรับรูปแบบการนำเสนอช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อที่จะเป็นช่องทางที่ทำให้สาธารณชนได้รับทราบข่าวสารและสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ เช่น เครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์ หรือนิทรรศการ, ช่องทางบริจาคผ่าน TureMoney Wallet / SCB EASY/ บัตรเครดิต / ธนาคารต่างๆ หรือแม้กระทั่งสะสมแต้มผ่านบัตร Bangchak-cards

2. ได้จัดทำกิจกรรมระดมทุนพาผู้สนใจเข้าพื้นที่ไปเรียนรู้ศึกษาระบบนิเวศที่ห้วยขาแข้งโดยมีชื่อกิจกรรมว่า ‘ป่ากับเมืองเรื่องเดียวกัน’ รายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากโครงการจะนำมาเข้ากองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ ซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมได้งบประมาณมาส่วนหนึ่งที่เพียงพอจะใช้สนับสนุนชุดลาดตระเวนไม้หอม และเปลี่ยนยางรถยนต์ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในห้วยขาแข้ง

3. ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีการระดมทุนร่วมกับบริษัทต่างๆ ที่สนใจงานอนุรักษ์ผืนป่า ซึ่งตอนนี้ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ เพื่อที่จะระดมทุนสร้างและซ่อมแซมปราการทางน้ำกรึงไกร ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นจุดสกัดป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ป่า

4. ได้ดำเนินการขอพื้นที่ตั้งกล่องระดมทุน ร่วมกับทาง บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งกล่องระดมทุนที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศไทยทั้ง 17 แห่ง)

ทางด้านของกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากแผนที่ดำเนินงาน เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับกรณีคดีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ ซึ่งได้ประสานกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ เช่น FYI สห+ภาพ PASAYA และกลุ่มจิตอาสาจากหลายภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรม ‘สืบตำนานบริบาลผู้พิทักษ์ป่า’ เพื่อระดมทุนหารายได้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพร้อมเปิดรับบริจาคเสบียงเพื่อสนับสนุนการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กิจกรรมร่วมกับกลุ่มนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อระดมทุนจัดสร้างโครงข่ายวิทยุสื่อสาร ให้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และส่วนหนึ่งเข้ากองทุนมูลนิธิสืบฯ และกิจกรรมร่วมกับบริษัท จีนี่ เร็คคอร์ต และวง Retrospec ในกิจกรรมคอนเสิร์ต “Heart of the Panther : หัวใจเสือดำ”

ส่วนกิจกรรมที่จะทำต่อในครึ่งปีหลัง ที่ได้ดำเนินโครงการไปแล้วคือกิจกรรม ‘วิ่งเพื่อบ้านของสัตว์ป่า Seub Run for Home of Wildlife 2018’ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ และงานรำลึกครบรอบ 28 ปี ‘สืบ นาคะเสถียร’ ที่อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินงาน ซึ่งจะมีกิจกรรมระดมทุนที่ทำต่อเนื่องทุกปีในงาน

ดังนั้นกองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียรที่ยังคงดำรงอยู่ได้ เพราะได้รับการบริจาคทรัพย์จากสาธารณชนตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์ตามแผนและยุทธศาสตร์ขององค์กร และทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีเป้าหมายสำคัญให้สาธารณชนได้ร่วมเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่าตะวันตกที่เปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ป่า ตลอดจนเรื่องราวการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในการรักษาผืนป่าตะวันตก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สาธารณชนได้ร่วมสืบสานเจตนารมณ์ รักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าเช่นเดียวกับที่ ‘สืบ นาคะเสถียร’ ได้ตั้งใจรักษาผืนป่าแห่งนี้ให้ยังคงอยู่สืบต่อไป