โครงการจัดการผืนป่าตะวันตกเชิงระบบนิเวศ  WEFCOM Ecosystem Management Project

โครงการจัดการผืนป่าตะวันตกเชิงระบบนิเวศ WEFCOM Ecosystem Management Project

หลักการพื้นฐานของการจัดการผืนป่าตะวันตก 1. ต้องถือว่าผืนป่าตะวันตกโดยธรรมชาติเป็นป่าผืนเดียวกันทั้งผ …

Read more โครงการจัดการผืนป่าตะวันตกเชิงระบบนิเวศ WEFCOM Ecosystem Management Project